Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διευκρινήσεις σε ερωτήσεις αναφορικά με την αριθμ.97232/2913/22.08.2013 διακήρυξη της Π.Α.Μ.Θ. για την επιλογή αναδόχου του έργου "Προβολή της Π.Α.Μ.Θ. σε εξειδικευμένο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αναβάθμιση του τουριστικού διαδικτυακού τόπου"

Ερώτηση 1: Σχετικά με τον Ειδικό σε θέματα ερμηνείας πολιτισμού δικτύωσης/επικοινωνίαςκαι δημοσιοποίησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν το πτυχίο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι αποδεκτό.
Διευκρίνιση 1: Κατά το πνεύμα σύνταξης της παρούσας διακήρυξης ο Ειδικός σε θέματα ερμηνείας πολιτισμού δικτύωσης/επικοινωνίας και δημοσιοποίησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών εμπίπτει κυρίως στις παρακάτω ειδικότητες: γλώσσες, φιλολογία, λογοτεχνία, ιστορία, αρχαιολογία, φιλοσοφία, εικαστικές τέχνες, κοινωνικές επιστήμες, σπουδές πολιτισμού, ανθρωπολογία και σπουδές επικοινωνίας, σπουδές διαφήμισης, σπουδές marketing κλπ. Το πτυχίο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” από το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν εμπίπτει στις προαναφερθείσες κατηγορίες.
Ερώτηση 2: Παρακαλούμε γνωρίστε μας από ποιές από τις παρακάτω σχολές (Νομική,Φιλολογία, Θεολογία, Οικονομική, Κοινωνική Επιστήμη) είναι αποδεκτά τα πτυχία των υποψηφίων για τον Ειδικό σε θέματα ερμηνείας πολιτισμού δικτύωσης./επικοινωνίας και
δημοσιοποίησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Διευκρίνιση 2: Σας παραπέμπουμε στη Διευκρίνηση 1.
Ερώτηση 3: Η εμπειρία του υπεργολάβου μπορεί να πιστοποιήσει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου? Για παράδειγμα ένας υπεργολάβος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακού τόπου σχετικού με τον Τουρισμό καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 5.3.3 της προκήρυξης?
Διευκρίνιση 3: Τυχόν υπεργολάβοι δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τις υποχρεώσεις του υποψηφίου Αναδόχου όσον αφορά τις απαιτήσεις Τεχνικής Επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 5.3.3 της προκήρυξης.
Ερώτηση 4: Το έργο όπως σημειώνεται μέσα στην Προκήρυξη στο Κεφάλαιο 2 (πχ. σελίδα 8) αφορά σε καταχωρήσεις – προβολή της ΠΑΜΘ σε εξειδικευμένο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ωστόσο, στη σελίδα 29 και συγκεκριμένα στο κομμάτι της διευκρίνησης για τον τύπο Μέσου αναφέρεται και το ραδιόφωνο. Το media plan θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα Μέσα εκτός από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο?
Διευκρίνιση 4: Οι τύποι μέσων που αναφέρονται στη σελ. 29 της προκήρυξης είναι ενδεικτικοί. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέξει το μίγμα μέσων που θα εκφράσει καλύτερα το επικοινωνιακό του σχέδιο για το οποίο και θα αξιολογηθεί.

Ερώτηση 5: Το γεγονός ότι ζητείται η συμμετοχή σκηνοθέτη στην ομάδα έργου σημαίνει πως θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να προτείνει παραγωγή τηλεοπτικού σποτ; 
Διευκρίνιση 5: Σας παραπέμπουμε στη Διευκρίνηση 4.
Ερώτηση 6: Η κατανομή του προϋπολογισμού στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να ακολουθεί την κατανομή που αναφέρεται στο Άρθρο 3 του σχεδίου σύμβασης, δηλαδή 30% Σύνταξη Σχεδίου Επικοινωνίας, 40% Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας και 30% Διαδικτυακός Τόπος;
Διευκρίνιση 6: Η κατανομή του προϋπολογισμού στην οικονομική προσφορά δεν είναι αναγκαίο να συμμορφώνεται με τα ποσοστά του Άρθρου 3 του σχεδίου σύμβασης καθώς τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου της αμοιβής του Αναδόχου.
Ερώτηση 7: Στο Κεφάλαιο 5.4, ΕΝΟΤΗΤΑ Β:, Υποενότητα Β1: Προτεινόμενο σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής, αναφέρεται: «Το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής θα πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις διατάξεις περί κατανομής (ποσόστωσης) των διαφημιστικών δαπανών του δημοσίου όπως περιγράφονται στο Π.Δ.261/1997 και στις συναφείς με αυτό διατάξεις». Με δεδομένο ότι ο παρών διαγωνισμός αφορά:
(α) μόνο την προβολή σε τύπο και την προβολή στο διαδίκτυο και όχι σε άλλα μέσα και
(β) προβολή σε Ελλάδα και εξωτερικό
Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΠΔ 261/1997 για κατανομή μεταξύ τηλεόρασης - τύπου και ραδιοφώνου (50%-40%-10%) πως καλύπτεται; Είναι υποχρεωμένος ο προσφέρων να διαμορφώσει πλάνο μέσων (media plan) με όλα τα παραπάνω είδη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή η κατανομή καλύπτεται με άλλα έργα προβολής της Περιφέρειας;
Διευκρίνιση 7: Σε ό,τι αφορά την διατύπωση των παραδοχών σας (α) και (β), σας παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.2 της προκήρυξης «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» καθώς και στη Διευκρίνηση 4. Σε κάθε περίπτωση, το προτεινόμενο media plan θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο της διακήρυξης. Τυχόν προγραμματισμός κατανομής ποσοστών μεταξύ Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προβολή που έχει τυχόν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια άλλων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.

Διαβάστηκε 1105 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 07:53

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή