Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

             1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την αριθμ. 879/πρ.44/7-11-13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για το σύνολο των ειδών του ζητούμενου εξοπλισμού του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ».

             2. Ειδικότερα το αντικείμενο της προμήθειας αφορά τα   εξής διακριτά τμήματα – κατηγορίες :

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΠΛΑ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

H/Y - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ

και θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του τεύχους 5 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

      Ταξινόμηση των ανωτέρω προς προμήθεια ειδών κατά CPV: 39100000, 30200000, 32320000, 39710000, 33000000, 39240000, 39220000.

             3. Ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός όλων των τμημάτων της προμήθειας είναι 340.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).

             4. Το έργο, υποέργο του οποίου είναι η παρούσα προμήθεια, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», ΚΑΕ 2012ΕΠ03180062 ΣΑΕΠ0318 με  συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

             5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 5% επί του συνολικού προεκτιμώμενου με Φ.Π.Α. προϋπολογισμού της κατηγορίας για την οποία ενδιαφέρονται ήτοι : 

ΠΑΚΕΤΟ 1 : 1η κατηγορία    :  4.915,00 €

ΠΑΚΕΤΟ 2 : 2η κατηγορία  :       300,00 €

ΠΑΚΕΤΟ 3 : 3η κατηγορία  :    2.474,00 €

ΠΑΚΕΤΟ 4 : 4η κατηγορία  :    8.034,00 € 

ΠΑΚΕΤΟ 5 : 5η κατηγορία  :       400,00 € 

ΠΑΚΕΤΟ 6 : 6η κατηγορία  :       651,00 € 

ΠΑΚΕΤΟ 7 : 7η κατηγορία  :       231,00 €

               6. Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού. ορίζεται σε έξι  (6) μήνες, σύμφωνα με την Διακήρυξη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

              7.Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής για δέκα (10) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007 και τη λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει το διαγωνισμό.

               8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

                - Όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά ή αλλοδαπά,  που είναι  νόμιμοι    

                  κατασκευαστές ή / και προμηθευτές των αντιστοίχων ειδών.

                - Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

                - Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών.

                - Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών.

              9.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-01-2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών)  στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.(Φιλίππου 82, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25313 53930  και fax25313 53944).

              10. Αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού θα διατεθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στους ενδιαφερόμενους αντί 40 € στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι τις 10-01-2014, ώρα 14:00.

               11. Η προκήρυξη διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-11-2013. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διακήρυξη

Αντίγραφο προϋπολογισμού έργου

Διαβάστηκε 1222 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 13:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή