Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διακήρυξη 01/2014 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για τη διακίνηση αλληλογραφίας (Π.Ε Έβρου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας: 68100, Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: Σ. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 25513-50442

Fax : 25513-50404

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 25-2-2014

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 835

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ7ΛΒ-ΑΕ9

14PROC001891348 2014-02-26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2014

Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη:

Α. Για την προμήθεια ταχυδρομικών φακέλων προπληρωμένου τέλους για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

3) Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

5) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις».

7) Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

8) Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/10) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9) Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

10) Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

11) Την υπ΄αρίθμ.35130/739 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

12) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

13) To Ν.2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α) «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»και λειτουργία, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α)

14) Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

15) To N.4070/2012 (ΦΕΚ 82/A) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

16) Τις αριθ. πρωτ. 274/24-1-2014 (ΑΔΑ: BIΨ07ΛΒ-2HN) και 273/24-1-2014(ΑΔΑ: ΒΙΨΓ7ΛΒ-ΟΕΚ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

17)Την αριθμ. 109/πρακτικό 7/13-2-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη:

Α. Για την προμήθεια ταχυδρομικών φακέλων προπληρωμένου τέλους, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής), των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ανά το νομό, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0823.0001

Β. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές), των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ανά το νομό, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0829.0001

Τα ζητούμενα ταχυδρομικά είδη και υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β αντίστοιχα.

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα από τα δύο τμήματα ή και για τα δύο.

Όταν δοθεί προσφορά και για τα δύο θα δοθούν ξεχωριστές οικονομικές προσφορές για κάθε τμήμα, επί ποινή απορρίψεως όταν δοθεί ενιαία οικονομική προσφορά.

Προσφορά για μέρος των ζητούμενων ειδών ή υπηρεσιών κάθε τμήματος που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ανά το νομό Έβρου.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 1207 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 13:49

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή