Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη διακήρυξη 1/2014 του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013 Ε.Π.0310000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό του θέματος, παρατίθενται απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα σας.

1ο και 2ο ΕΡΩΤΗΜΑ
-Γιατί ζητείτε εξοπλισµός επί ποινή αποκλεισµού για εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. (Υποπαράγραφος 4, σελίδα 59, παράγραφος 31.2.Γ).
-Γιατί απαιτείται η διαθεσιµότητα λιπασµατοδιανοµέα ενώ εξ’ όσων γνωρίζουµε δεν διατίθεται στην αγορά εγκεκριμένο σκεύασµα για χρήση. (Σελίδα 59, υποπαράγραφος 3, παράγραφος 31.2.Γ);

Απάντηση:
Όπως γνωρίζετε η διενέργεια αεροψεκασμών στην Χώρα, με σκοπό την καταπολέμηση κουνουπιών, επιτρέπεται μόνο κατ΄ εξαίρεση για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκρίσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία, ήτοι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εγκρίνει τα σκευάσματα και τον τρόπο χρήσης τους και το Υπουργείο Υγείας που εγκρίνει τη διενέργεια των σχετικών αεροψεκασμών. Οι κατ’ έξαίρεση άδειες και εγκρίσεις εκδίδονται κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στα αρμόδια Υπουργεία από την Υπηρεσία μας.
Παραδείγματος χάριν, για το 2014 εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις βάσει των οποίων επιτράπηκε στην περιφέρεια ΑΜΘ, η διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας:
- Η µε αρ.̟πρωτ.3807/40176/26-03-14 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΒ-ΔΣΨ ) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών».
- Η µε αρ.̟πρωτ.5002/50563/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒIHNΒ-5H9) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων με θέμα «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακµαίων κουνουπιών» - Το με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.38755/30-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΘ-5ΛΘ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κατ΄ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακµαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2014».
Με δεδομένα τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία σχεδιάζουν το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και αιτούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα να διαθέτει (με αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης) το εξοπλισμό στον οποίο αναφέρεστε.

3ο ΕΡΩΤΗΜΑ
Γιατί ζητείτε εκτέλεση νυχτερινής πτήσεως και µέσα για την πραγµατοποίηση χωρίς να υφίσταται έγκριση προς τούτο (AIP Greece RAC-1 σε R.1.1.4, παράγραφος 2.2.4.1). (Σελίδα 59 διακήρυξης, παράγραφος 31.2.Γ, υποπαράγραφος 4iii);

Απάντηση:
Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 30.5 της διακήρυξης, αναγράφεται ότι «Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό και αγροτικό περιβάλλον της ΑΜΘ κατά τα έτη 2015 και 2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζουν οι σχετικές άδειες των αρμόδιων υπουργείων, με χρήση ειδικών και κατάλληλα εξοπλισμένων για το σκοπό αυτό ελικοπτέρων».
Στη Σελίδα 59 διακήρυξης, παράγραφος 31.2.Γ, υποπαράγραφος 4, περιγράφεται ο Εξοπλισμός πτητικού μέσου για εκτέλεση Ακμαιοκτονίας. Ειδικότερα στο σημείο 4 iii, στο οποίο αναφέρεστε, ζητείται ο προσφέρων να διαθέτει «Σύστημα κατάλληλο για την καθοδήγηση του χειριστή του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της πτήσης νυχτερινού αεροψεκασμού». Η µε αρ.̟πρωτ.5002/50563/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒIHNΒ-5H9) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων με θέμα «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακµαίων κουνουπιών» στην παράγραφο ΙΙ αναγράφει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που θα πρέπει να τηρούνται για την από αέρος εφαρμογή των σκευασμάτων σε ψεκασμούς υπέρμικρου όγκου (ULV). Ειδικότερα, στο σημείο ΙΙ (8) αναγράφει ότι «οι ψεκασμοί θα γίνονται μετά τη δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες».
Στην πράξη οι πτήσεις ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου πραγματοποιούνται συνήθως το αργότερο μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα των ακμαίων κουνουπιών.
Επιπλέον σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση νυκτερινές πτήσεις για λόγους δημόσιας υγείας (sanitary).
Από τα ανωτέρω συνάγεται η αναγκαιότητα ύπαρξης του εν λόγω εξοπλισμού, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ζητείται από τη διακήρυξη η εκτέλεση αεροψεκασμών χωρίς την προηγούμενη ύπαρξη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


Ε.Π
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 761 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή