Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την : Διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) ευπαθών και βιολογικών υλικών των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δ/νσης Δημόσιας Υγεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικών προσφορών για την :

Διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) ευπαθών και βιολογικών υλικών των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, προϋπολογισμού 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001. οικονομικού

έτους 2021.

(CPV:64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, προϋπολογισμού 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001. οικονομικού έτους 2021.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.03/οικ.3832 /09/10/2020

(ΑΔΑ:ΩΝΜΦ7ΛΒ-ΕΧΗ ΑΔΑΜ:20REQ007455954, ΚΑΕ 3072.0829.0001 οικ. έτους 2021.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας).

 

Χρόνος Ισχύος της Σύμβασης

Ο διαγωνισμός αφορά το έτος 2021.

 

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και τις  10/11/2020   και ώρα 10:00 π.μ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό

υποβάλλοντας προσφορά για την επείγουσα αλληλογραφία της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας και η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα στον 2ο όροφο ,στο γραφείο 233 της Γραμματείας της Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας και πρωτοκολλούνται.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

(Ε. Αντίστασης 20, 65110 ΚΑΒΑΛΑ ,Τηλ.   2513503298-215, ΦΑΞ 2510291-610, 2ος όροφος, 214-215 γραφείο).

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από πίστωση του προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021 Κ.Α.Ε.   3072.0829.0001.

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το συνημμένο αρχείο.

 

Διαβάστηκε 57 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 15:42

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καβάλας m.foytsitzidoy

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή