Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές)για χρονική περίοδο ενός (1) έτους

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ,

ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, με συμπεριλαμβανομένη την παροχή οδικής βοήθειας, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης οικονομική προσφορά βάσει τιμής δηλ. τη χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος (09/11/2023-08/11/2024) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016.  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€). (CPV 66510000-8 – Υπηρεσίες Ασφάλισης , NUTS: EL511) και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ - Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας οικονομικού έτους 2023, στον Κ.Α.Ε 03.072.0899.0001. Στο παραπάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., διότι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Για την  ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης ασφαλιστικής κάλυψης των πάσης φύσεως οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας, με συμπεριλαμβανομένη την παροχή οδικής βοήθειας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι και στο Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι υπηρεσίες ασφάλισης όλων των οχημάτων θα περιλαμβάνουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεωτικές καλύψεις. Τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να ασφαλιστούν και κατά την λειτουργία τους ως μηχανήματα έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης των οχημάτων/μηχανημάτων/εξαρτημάτων θα είναι ενός (1) έτους, και συγκεκριμένα από 09/11/2023 έως 08/11/2024. Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται να ασφαλίσει κάθε νέο όχημα που θα αποκτά η Π.Ε. Καβάλας κατά τη διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης και για κάθε όχημα που θα τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία μετά από άρση προσωρινής ακινησίας, με τους ίδιους όρους και ύστερα από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Διαβάστηκε 196 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 15:59

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή