Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για την Π.Ε. Καβάλας για δύο έτη 2023-2024».

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

    ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών      Ιατρού Εργασίας, για την Π.Ε. Καβάλας για δύο έτη 2023-2024».

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                     

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Διαδικασία Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 Η  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με  βέλτιστη σχέση  ποιότητας

 υπηρεσιών-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία:  20 / 01 / 2023

Ημέρα:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα: 12:30 Μ.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

  ΚΑΕ

  CPV

 

03 072.0879.0001

71317200-5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΥΟ(2) ΕΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΣ

12.000,00  €

  6.000,00  € 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας                                                                              

                                                     

με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βέλτιστη σχέση ποιότητας υπηρεσιών-τιμής, του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κατάθεση κλειστών προσφορών από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-12-2024. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως εξής:

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με εκπόνηση ΜΕΕΚ ετήσιας προϋπολογισθείσας αμοιβής έως 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμα της παροχής των ως άνω υπηρεσιών θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.3850/10, όπως ισχύει, που η δραστηριότητά τους συνάδει με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Τα προσόντα του γιατρού εργασίας όπως καθορίζονται από το Ν.3850/10, αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βέλτιστη σχέση ποιότητας υπηρεσιών-τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε στο συνημμένο  αρχείο PDF,

ΘΕΜΑ: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023»

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση θα πάρει αριθμό ΚΗΜΔΗΣ  την

Δευτέρα 16/01/2023 επειδή:

στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) χρόνια» το υποσύστημα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 13.01.2023 και ώρα 18:00 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του σε νεότερη έκδοση. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 16.01.2023 και ώρα 12.00 μμ.

Διαβάστηκε 138 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 16:13

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή