Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Υγρομόνωση δώματος κτιρίων Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  προκηρύσσει  βάσει της αρ. 647/2019 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Υγρομόνωση δώματος  κτιρίων Διοικητηρίου Π.Ε.  Καβάλας» με προϋπολογισμό: 190.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19 /9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 84334.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται...

Για την προκήρυξη-διακήρυξη κάντε κλίκ εδώ.

Για την τεχνική περιγραφή κάντε κλίκ εδώ.

Για τον Προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ.

Για το Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης κάντε κλίκ εδώ.

Για το Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(.doc) κάντε κλίκ εδώ.

Για  το ΕΣΥ κάντε κλίκ εδώ.

Για το ΣΑΥ κάντε κλίκ εδώ.

Για το Τιμολόγιο κάντε κλίκ εδώ.

Για το ΦΑΥ κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 141 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 13:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή