Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Έβρου, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξανδρούπολη, 27/04/2016

Αριθ.Πρωτ. οικ. τ.τ. 2027

ΑΔΑ: 762Ψ7ΛΒ-ΗΚΜ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη παρόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α. Μ. –Θ. Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 με μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού σε ΕΥΡΩ πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (5.534.616,72€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, με δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε για το σύνολο των πινάκων – ομάδων δρομολογίων είτε για κάθε πίνακα – ομάδα αυτών για τους πίνακες 1,2 και 3) και ανα δρομολόγιο για την ομάδα του πίνακα 4.

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 25513-57215, 50570, FAX: 25513-50404

E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 06/2016

3. Είδος σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019»

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα-πακέτο δρομολογίων (εκ των ομάδων 1, 2 & 3), και ανά δρομολόγιο (για την ομάδα 4) δίνοντας έκπτωση επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος των σχολικών ετών 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 λαμβάνοντας υπόψη και το δικαίωμα προαίρεσης.

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε ΕΥΡΩ πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (5.534.616,72€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

11. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

12. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.

Σχολικές Μονάδες Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

15. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.) για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

16. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδοντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

18. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 25513-57215, 25513-50570, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. Μ. – Θ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξηςpdf

Διαβάστηκε 1083 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016 12:02

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή