Διαβούλευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1ο

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ)

ΓΕΝΙΚΑ

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 1033/21-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 147/28-3-2017) συνήλθε σε συνεδρίαση στις 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Γ. Κακουλίδη 1, Κομοτηνή) για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, σύμφωνα με την πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέλη του στις 16-11-2018.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.       Παντελής Μπότσαρης                           Καθηγητής Τμήματος Τμήματος Μηχανικών

                                                                         Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ, πρώην

                                                                          Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας και

                                                                                      Καινοτομίας ΔΠΘ

2.       Δημήτριος Μπαντέκας                           Πρύτανης ΤΕΙ ΑΜΘ

3.       Ιωάννης Καραφυλλίδης                         Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων

                                                                     Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

                                                                                               ΔΠΘ

4.       Γεώργιος Γκαϊντατζής                           Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος

                                                                      Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

5.       Πέτρος Σουκουλιάς                              Πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού

                                                                           Συμβουλίου Καινοτομίας και  

                                                                              Επιχειρηματικότητας

6.       Κωνσταντίνος Χουβαρδάς                     Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής

                                                                           Προστασίας Περιφέρειας ΑΜΘ

7.       Χρήστος Πάρτσιας                                   Προϊστάμενος Τμήματος

                                                                    Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και

                                                                     Υλοποίησης Προγραμμάτων του

                                                                     Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Γεώργιος Μπρούφας                              Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος

                                                                               Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ

2.       Αχιλλέας Χριστοφορίδης                         Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας

                                                                     Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ ΑΜΘ

3.       Παναγιώτα Γαλιατσάτου                      Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μελετήτρια –

                                                                              Ερευνήτρια, Μέλος Τ.Ε.Ε.

4.       Γεώργιος Μαλλίνης                             Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας

                                                                                               ΔΠΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1.       Μαρία Λειβαδιώτου                               Υπάλληλος Περιφέρειας ΑΜΘ του κλάδου ΠΕ

                                                                                      Διοικητικού – Οικονομικού

2.       Αναστασία Λαμπρινίδου                       Υπάλληλος Περιφέρειας ΑΜΘ του κλάδου ΠΕ

                                                                                                Μηχανικών

Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι:

1.       Χρήστος Μέτιος                                         Περιφερειάρχης ΑΜΘ

2.       Ζωή Κοσμίδου                                           Εκτελεστική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΜΘ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

Αρχικά έλαβε το λόγο ο Περιφερειάρχης, κ. Χρήστος Μέτιος, και καλωσόρισε τα μέλη του Συμβουλίου στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια ο κ. Σουκουλιάς, πρώην Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αναφέρθηκε στο ρόλο και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας όπως διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες νομικές τροποποιήσεις.

Ο κ. Περιφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη ότι στην Πάτρα στις 23 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιείται η πρώτη Πανελλήνια Σύνοδος των ΠΣΕΚ της χώρας στην οποία καλούνται να παραστούν οι αντίστοιχοι Πρόεδροι.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή των αξιωμάτων ως εξής: Πρόεδρος ο κ. Παντελής Μπότσαρης, Αντιπρόεδρος ο κ. Πέτρος Σουκουλιάς, Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς και Αναπληρωτής Γραμματέας ο κ. Χρήστος Πάρτσιας.

Αποφασίστηκε από τα μέλη να οριστεί η Τετάρτη ως ημέρα συνεδριάσεων και ώρα η μία (1) μετά το μεσημέρι με χώρο πραγματοποίησής τους την αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώ αναφέρθηκε και η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας. Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο Περιφερειάρχης και η Εκτελεστική Γραμματέας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μπότσαρης ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο ενώ ο ίδιος ανέφερε πληροφορίες για τα μέλη που απουσιάζουν.

Συζητήθηκαν διαδικαστικά – διαχειριστικά ζητήματα του Συμβουλίου και τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει στην επόμενη συνεδρίαση αναλυτική ενημέρωση από την συνάντηση των Προέδρων των ΠΣΕΚ στην Πάτρα στην οποία θα παραστούν ο Πρόεδρος κ. Μπότσαρης και ο Αντιπρόεδρος κ. Σουκουλιάς. Για τη διευκόλυνσή τους, ζητήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου η ύπαρξη ξεχωριστού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικών διευθύνσεων για όλα τα μέλη.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης του έργου του Συμβουλίου διότι απομένουν μόνο 2,5 χρόνια από τη λήξη του. Επιβάλλεται να γίνει προγραμματισμός για το 2019, να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι (τουλάχιστον 5) και ζητήθηκε από τα μέλη να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην επόμενη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση με ενημέρωση αρχικά από τον κ. Σουκουλιά στους τομείς που μπορεί να παρέμβει το ΠΣΕΚ και αναφέρθηκε επιγραμματικά στην RIS 3 και στις προκηρύξεις που έχουν βγει από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ. Προτάθηκαν ως τομείς που χρήζουν προσοχής: ο Τομέας των Μαρμάρων, ο Τομέας Υλικών (πλαστικά-ελαστικά) και καινοτόμων υλικών, ο Τομέας Χημικών, Φαρμάκων και υγείας, ο Τομέας ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο Αγροδιατροφικός Τομέας. Επιπλέον, προτάθηκε να εξεταστεί η ιδέα διοργάνωσης ενός διαγωνισμού καινοτομίας με συγκεκριμένη κατεύθυνση π.χ. για low-cost μετρητές για τη μέτρηση της στάθμης των ποταμών της Περιφέρειας. Γενικότερα, να δοθεί έμφαση στη συνεργασία της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του Παραγωγικού Ιστού και στην υποστήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό, οι κ. Καραφύλλης και Μπαντέκας τόνισαν την ανάγκη να κατατεθούν από το Συμβούλιο οι προτάσεις που θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ανεξάρτητα από την τάση του Περιφερειακού Συμβουλίου να εστιάζει το ενδιαφέρον του σε δράσεις που αφορούν το ευρύ κοινό και όχι την έρευνα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη τελείωσε η συνεδρίαση.

Πέρας συνεδρίασης 14:30 μ.μ.

                     Ο Γραμματέας                                                               Ο Πρόεδρος

             Κωνσταντίνος Χουβαρδάς                                             Παντελής Μπότσαρης                                                                      

Διαβάστηκε 2129 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ »

Αναζήτηση Διαβούλευση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή