Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Απόφασης έναρξης συγκομιδής ακτινίδιων ΠΕ Ροδόπης

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η
1. Την υπ. αριθ 290524 /03-09-2010 και ΦΕΚ 1521/7-9-2010 τ.Β ΥΑ της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων»,
2. τον Κανονισμό (ΕΚ) 543/11 της Επιτροπής 
3. την υπ’ αριθ. 313312/25-01-1994 ΦΕΚ 52/94 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, «κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την υπ’ αριθ. 257543/31-07-2003 ΦΕΚ 1122/03 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών — Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης — Γεωργίας «μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στο τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών»
5. τα αποτελέσματα ελέγχων και δειγματοληψιών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στην καλλιέργεια της ακτινιδίας, για την διαπίστωση της πορείας ωρίμανσης των καρπών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων για το νομό μας, την 15η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ημέρα Τρίτη
2. κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλα στάδιο ωρίμανσης), θα υποβάλει άπαξ σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία μας, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων, υποχρεωτικά θα δηλώνονται

  • η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής
  • η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους
  • ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης)
  • τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)

3. κατά την συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες), οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2.
4. μετά την παραπάνω πρώτη αποστολή, σε όλα τα επόμενα στάδια διακίνησης οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5.
5. οι παραβάτες της παρούσας θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.

Ε.Π.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάστε την απόφαση

Διαβάστηκε 1265 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:29

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή