Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Τζοσκούν Ουζεΐρ του Σαλή

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 27-3-2015 υπεύθυνη δήλωση μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.953/848-1/30-3-2015)

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΕ/Φ14.953/οικ.1123/28-4-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-

                  ρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και

β)   Αθανάσιος Κιοσές,ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 28-4-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :   Τζοσκούν Ουζεΐρ του Σαλή

 Είδος εγκατάστασης:  Υπαίθρια Αποθήκη Φιαλών Υγραερίου  

Διεύθυνση :   Αρριανά Ν. Ροδόπης (εκτός σχεδίου)

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   46.71.13.15

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

                   ==

Αποθηκευτική ικανότητα:

Υγραέριο σε φιάλες συνολικής ποσότητας 3.000 kg

Παραγωγικότητα:

             ==

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  282 (<10 m3)

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΕξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 203 (<10 m3)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. ΔΑ/ Φ14.953/ 848-1/ 27-03-2015υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης και των σχεδιαγραμμάτων που συνυποβλήθηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

1. Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο της υπαίθριας αποθήκης δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πεδία ελέγχου.

2. Κυκλοφοριακή Σύνδεση: Για την είσοδο- έξοδο στη δημοτική οδό από την οποία έχει πρόσβαση η εγκατάσταση, ο φορέας πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παναγιώτης Ψάλτης   

 

  2. Αθανάσιος Κιοσές

 
Διαβάστηκε 950 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή