Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 19-02-2015 αίτηση- γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπών.
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.775/οικ.1132/29-04-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-
ρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 30-04-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Είδος εγκατάστασης: Μονάδα παραγωγής - επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπών
Διεύθυνση : Επαρχιακή οδός Κομοτηνής – Παραδημής (Κτηματική περιοχή Υφαντών, Θέση: Μαύρος Μιχάλης)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.39.2

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 23,71Kw, Θερμική (Ηλεκτρική): 6,00Kw , Θερμική (Καύσιμο πετρέλαιο): 42Kw
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 8 (<15MT/ημέρα)
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1,( Νο 9)
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται
Κατηγορία Πυρασφάλειας
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.775/421/11-02-2015 Ερωτηματολογίου και της πραγματοποίησης της κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που συνυποβλήθηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εν λόγω βιοτεχνίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πεδία ελέγχου.
Η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται από την επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Παραδημής. Ο φορέας έχει προσκομίσει μόνο την σχετική έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Ροδόπης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 1033 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή