Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Φορολογικές απαλλαγές για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ.


TASOSMAKHSΟι νέες διοικήσεις των εταιρειών ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε. και Ε.ΠΑ.Κ. Α.Ε. έχουν ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο μία προσπάθεια να προωθούν τα εκκρεμή ζητήματα του ΒΙΟΠΑ Καβάλας και να ενημερώνουν τις ενταγμένες σε αυτό επιχειρήσεις, αλλά και όλες όσες ενδιαφέρονται να ενταχθούν, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ Καβάλας, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ή διευκόλυνσης της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στο χώρο του ΒΙΟΠΑ Καβάλας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τις ακόλουθες εξελίξεις:

 

Α. ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ)

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ενεργοποιούνται φορολογικές απαλλαγές για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ. Η απόφαση προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο εισοδήματος.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων, καθώς και οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους σε όσους εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν εντός Επιχειρηματικού Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα:

v Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς

Αντικείμενο της απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκτασης κατά πλήρη κυριότητα ή κατ' Α επικαρπία που βρίσκεται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

α) η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και

β) η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώμενη έκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και η μη ανάκληση αυτής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων, αίρεται η χορηγηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς, κατά περίπτωση, που αναλογεί στην αξία του ακινήτου.

v Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Στο κόστος μετεγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς νέων πάγιων στοιχείων.

Οι προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές δεν εφαρμόζονται προς ενίσχυση δραστηριοτήτων: α) στον τομέα του άνθρακα, με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, β) στον τομέα του χάλυβα, γ) στον τομέα της ναυπηγίας και δ) στον τομέα των συνθετικών ινών.

Β. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ν.4072/2012)

Πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Ν.4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις). Ο σχετικός νόμος, που αφορά σε όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν ή ενδιαφέρονται να καταθέσουν φάκελο αίτησης υπαγωγής στους αναπτυξιακούς και επενδυτικούς νόμους που ισχύουν, εισάγει ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις στους προηγούμενους Νόμους 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος) και 3908/2011 (Επενδυτικός Νόμος). Συνοπτικά, οι βελτιώσεις αναφέρονται στα εξής:

 

Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 3299/2004)

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ που ίσχυε, βάσει του οποίου απορρίφθηκαν εκατοντάδες μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών.

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών. Κάθε επενδυτής θα λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

3. Επανεξετάζονται επενδύσεις που απορρίφθηκαν λόγω καθυστέρησης στην εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των επενδυτών.

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ για περιπτώσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποφεύγονται οι δικαστικές προσφυγές και να βρίσκονται μαζί με τους επενδυτές ενδιάμεσες και συμβιβαστικές λύσεις.

5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων, ανεξάρτητα από τον επενδυτικό νόμο στον οποίο έχουν ενταχθεί.

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού, ώστε το δημόσιο να μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές των ιδιωτών προς αυτό μέσω μεταβίβασης των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Επενδυτικός Νόμος (N. 3908/2011)

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό αυξάνεται στο 70%.

2 . Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από τράπεζα. Κάθε επενδυτής θα μπορεί να προσκομίζει την έγκριση δανείου, αφού θα έχει λάβει την έγκριση από το ΥΠΑΑΝ και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

3. Οι επενδυτές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ. Έτσι ο Επενδυτικός Νόμος καθίσταται πιο ευέλικτος.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, για να αποφεύγονται κρούσματα διαφθοράς.

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται επενδυτικούς φακέλους. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα υπαλλήλων Υπουργείων, θα επιβάλλουν κυρώσεις στους υπεύθυνους.

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. στην 4ετία.

Οι ενταγμένες στο ΒΙΟΠΑ Καβάλας επιχειρήσεις θα λάβουν σύντομα ένα πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

Α. ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ)

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ενεργοποιούνται φορολογικές απαλλαγές για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ. Η απόφαση προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο εισοδήματος.

 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων, καθώς και οι συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους σε όσους εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν εντός Επιχειρηματικού Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα:

 

v Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς

Αντικείμενο της απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκτασης κατά πλήρη κυριότητα ή κατ' Α επικαρπία που βρίσκεται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

α) η μη περαιτέρω μεταβίβαση με οποιαδήποτε αιτία σε τρίτο ή η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ τρίτου επί της αποκτώμενης έκτασης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και

β) η έκδοση άδειας λειτουργίας στην αποκτώμενη έκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης καθώς και η μη ανάκληση αυτής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων, αίρεται η χορηγηθείσα φορολογική απαλλαγή και ο δικαιούχος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης και καταβολή εφάπαξ του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς, κατά περίπτωση, που αναλογεί στην αξία του ακινήτου.

 

v Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος 

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Στο κόστος μετεγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς νέων πάγιων στοιχείων.

Οι προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές δεν εφαρμόζονται προς ενίσχυση δραστηριοτήτων: α) στον τομέα του άνθρακα, με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, β) στον τομέα του χάλυβα, γ) στον τομέα της ναυπηγίας και δ) στον τομέα των συνθετικών ινών.

 

Β. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ν.4072/2012) 

 

Πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (Ν.4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις). Ο σχετικός νόμος, που αφορά σε όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν ή ενδιαφέρονται να καταθέσουν φάκελο αίτησης υπαγωγής στους αναπτυξιακούς και επενδυτικούς νόμους που ισχύουν, εισάγει ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις στους προηγούμενους Νόμους 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος) και 3908/2011 (Επενδυτικός Νόμος). Συνοπτικά, οι βελτιώσεις αναφέρονται στα εξής:

 

Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 3299/2004)

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ που ίσχυε, βάσει του οποίου απορρίφθηκαν εκατοντάδες μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών.

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών. Κάθε επενδυτής θα λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

3. Επανεξετάζονται επενδύσεις που απορρίφθηκαν λόγω καθυστέρησης στην εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των επενδυτών.

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ για περιπτώσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και για συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποφεύγονται οι δικαστικές προσφυγές και να βρίσκονται μαζί με τους επενδυτές ενδιάμεσες και συμβιβαστικές λύσεις.

5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων, ανεξάρτητα από τον επενδυτικό νόμο στον οποίο έχουν ενταχθεί.

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού, ώστε το δημόσιο να μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές των ιδιωτών προς αυτό μέσω μεταβίβασης των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

 

Επενδυτικός Νόμος (N. 3908/2011)

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό αυξάνεται στο 70%.

2 . Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από τράπεζα. Κάθε επενδυτής θα μπορεί να προσκομίζει την έγκριση δανείου, αφού θα έχει λάβει την έγκριση από το ΥΠΑΑΝ και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

3. Οι επενδυτές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ. Έτσι ο Επενδυτικός Νόμος καθίσταται πιο ευέλικτος.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, για να αποφεύγονται κρούσματα διαφθοράς.

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται επενδυτικούς φακέλους. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα υπαλλήλων Υπουργείων, θα επιβάλλουν κυρώσεις στους υπεύθυνους.

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. στην 4ετία.

 

Οι ενταγμένες στο ΒΙΟΠΑ Καβάλας επιχειρήσεις θα λάβουν σύντομα ένα πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

 

 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

Διαβάστηκε 2461 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 14:52

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή