Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Π. Παπατζίκης

Τηλέφωνο : 25513-50570

FAX : 25513-50404


Αλεξ/πολη 30-5-2012

Αριθ. Πρωτ: 2612


ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους της ήδη υπάρχουσας τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Έβρου, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της επιτροπής, όπως δηλώθηκαν εγγράφως με την από 29-5-2012 αίτηση υπαλλήλου της Δ/νσης

6. Το αριθ. πρωτ. ΕΞ/2637-1/29-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης για την ανάγκη τροποποίησης της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 1/6/2012, ώρα 8.30 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την τροποποίηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Έβρου, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

 

Μ.Ε.Π

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1271 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 13:31

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή