Περιφερειακό Συμβούλιο

2012 Aπόφαση 256η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 11 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 256/ 2012
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αιτήσεων για οριστική διαγραφή, μεταβίβαση, θεώρηση και οριστική αναστολή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ροδόπης.

 

 

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 282 του N. 3852/2010  β)   του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 .

                  

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αα. Εγκρίνει την οριστική διαγραφή από το μητρώο των παρακάτω επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας :

 1. ΒΟΥΤΣΑ ΑΝΑΤΣΑΣΙΟΥ   του ΣΤΑΥΡΟΥ , κατόχου της υπ’ αριθμ. 177/2006   άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 2. ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ   του ΜΙΧΑΗΛ , κατόχου τηςυπ’ αριθμ. 455/2004   άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ   του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , κατόχου της υπ’ αριθμό μητρώου 28/2006   άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 4. ΙΜΠΡΑΜ ΑΛΠΕΡ του ΡΙΤΒΑΝ , κατόχου της   υπ’ αριθμ. 227/2007 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 5. ΙΣΜΑΗΛ ΡΕΣΗΤ του ΧΟΥΣΕΙΝ , κατόχου της   υπ’ αριθμ. 40/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 6. ΚΕΡΗΜ ΤΑΡΗ   του   ΑΧΜΕΤ , κατόχου της   υπ’ αριθμ. 290/2009 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 7. ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   του ΧΑΡΙΤΟΥ , κατόχου της υπ’ αριθμ. 188/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης.

 8. ΜΟΥΣΚΟΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ   του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ , κατόχου της υπ’ αριθμ. 113/2006   άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 9. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΣΑΝ   του ΑΧΜΕΤ , κατόχου της   υπ’ αριθμ.     270/2009 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 10. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , κατόχου της   υπ’ αριθμ. 296/2010 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης, από το   μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης , λόγω διακοπής της   επαγγελματικής του δραστηριότητας.

 11. ΧΑΣΑΝ ΣΕΦΕΤΙΝ του ΜΕΧΜΕΤ , κατόχου της υπ’ αριθμ.     106/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε.Ροδόπης.

 12. ΜΠΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   , κατόχου της υπ’ αριθμ.   235/2007 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης.

 13. ΚΕΡΗΜ ΡΑΣΗΜ του ΑΧΜΕΤ , κατόχου της υπ’ αριθμ.   45/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε Ροδόπης.

 14. ΜΠΕΪΝΤΑ ΧΑΣΑΝ του ΤΖΕΜΙΛ , κατόχου της υπ’ αριθμ . ΤΜΕΜ/226/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.

 15. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΗΛΙΑ , κατόχου της υπ’ αριθμ . ΤΜΕΜ/1/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.

 16. ΜΠΕΪΝΤΑ ΧΑΣΑΝ του ΤΖΕΜΙΛ , κατόχου της υπ’ αριθμ . ΤΜΕΜ/226/2006 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.

    

 

Αβ. Εγκρίνει την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 834/15-05-2006 άδειας της ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗ ΟΞΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης στον σύζυγό της ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ, λόγω διακοπής της επαγγελματικής της δραστηριότητας.

 

     Β) Εγκρίνει:

     Βα).Τη θεώρηση της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/28/2009 άδειας της ΝΙΓΙΑΡ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ του   ΑΝΟΥ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.

     Ββ) Τη θεώρηση της υπ’ αριθμ.Γ/ΕΙΣ/ 23/2006 (μεταβιβάσθηκε το 2009) άδειας του ΧΑΣΗΜ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του ΕΡΟΥΛ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.

 

Βγ) Εγκρίνει την προσωρινή αναστολή των επαγγελματικών αδειών, οι δικαιούχοι  των οποίων δεν υπέβαλαν μέχρι σήμερα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1646/16-09-2009 άδειας του ΣΕΡΗΦ ΓΚΙΟΥΛ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.

 2. Της υπ’ αριθμ.Γ/ΕΙΣ/1661/17-09-2009 άδειας της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ  ΤΑΤΑΝΙΔΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 3. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1653/17-09-2009     άδειας του ΡΑΜΑΝΤΑΝ ΕΡΟΛ του ΤΖΑΦΕΡ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 4. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1631/15-09-2009 άδειας της ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 5. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1559/03-09-2009 άδειας της ΣΑΜΙΛΕ ΣΕΦΚΕΤ του ΣΑΜΗ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 6. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1569/04-09-2009 άδειας του ΟΣΙΛΩΦ ΕΝΤΙΣΟΝ του  ΣΑΒΒΑ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 7. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1618/11-09-2009 άδειας της ΜΕΧΜΕΤ ΖΕΪΡΑ του ΖΕΚΗ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 8. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1658/17-09-2009   άδειας της ΡΟΥΣΤΕΜ ΕΛΙΦ του ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 9. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1668/17-09-2009 άδειας της ΡΑΪΦΕ ΑΧΜΕΤ του ΜΙΦΙΤ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 10. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1669/17-09-2009     άδειας της ΑΝΝΑ ΧΑΣΑΝ του        ΤΖΕΜΙΛ   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 11. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1671/17-09-2009 άδειας της ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΗ  του ΑΛΗ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 12. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1670/17-09-2009 άδειας της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του   ΚΩΝ/ΝΟΥ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 13. Της υπ’ αριθμ.   Γ/ΕΙΣ/1576/07-09-2009     άδειας του ΚΕΡΗΜ ΝΑΪΜ του ΑΧΜΕΤ. επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.
 14. Της υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/1604/10-09-2009 άδειας του ΙΣΜΑΗΛ ΣΟΥΝΑΪ του ΧΟΥΣΕΪΝ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης.

 

Γα) Εγκρίνει την αντιμετώπιση και επίλυση του ζητήματος θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Ροδόπης, που δεν πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31/12/2010 σύμφωνα με την Γ/ΟΙΚ/97/19-01-2010 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου και Α.Ε. του Ν.Δ. Ροδόπης, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, και τελούν ατύπως σε καθεστώς οριστικής αναστολής ( εδ. 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 ), ήτοι :

 1. της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 184/2007   άδειας της ΣΟΦΙΑΣ ΓΑΖΑΛΙΔΟΥ   του ΣΥΜΕΩΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης∙

 2. της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/257/2007 άδειας   της ΜΕΝΕΞΕ ΧΑΛΗΛ   του ΓΙΟΥΣΟΥΦ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης∙

 3. της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2/2006 άδειας του ΧΑΣΑΝ ΑΔΕΜ του ΜΕΜΕΤ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης∙

 4. της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/583/2005 άδειας της ΜΠΑΧΑΡ ΚΑΡΑ ΑΛΗ του ΕΡΟΛ ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ροδόπης∙        

 

 

Γβ) Εγκρίνει την οριστική αναστολή των αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, των οποίων οι   δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/97/19-01-2010 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου και Α.Ε. του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης Ν. Α. Ροδόπης – Έβρου, για τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών που εκδόθηκαν από το Ν.Δ. Ροδόπης μέχρι την 31/12/2007:

 1. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 966/19-05-2006 άδειας του ΙΡΦΑΝ ΑΛΗ του ΧΑΣΑΝ, κατοίκου Κομοτηνής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ενδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 2. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 947/18-05-2006 άδειας του ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΧΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ, κατοίκου Κομοτηνής (Δωδεκανήσου 45), επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 3. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/939/18-05-2006 άδειας της ΕΜΜΑ ΒΑΧΤΑΝΙΔΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 4. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1236/13-06-2006 άδειας του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΖΟΥΡΑΜΠ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 5. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/810/15-05-2006 άδειας του ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙ ΕΜΠΙΣ του ΑΚΗΦ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 6. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1000/23-05-2006 άδειας του ΚΕΝΑΛ ΙΜΠΙΖ του ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 7. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/900/17-05-2006 άδειας του ΣΟΥΝΑΙ ΙΜΠΙΖ του ΧΟΥΣΑΜΕΝΤΙΝ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 8. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1019/24-05-άδειας του ΡΕΪΧΑΝ ΙΣΜΑΗΛ του ΡΕΣΗΤ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 9. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1472/12-07-2006 άδειας του ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ του ΧΟΥΣΕΪΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 10. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/950/18-05-2006 άδειας του ΜΑΪΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ του ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 11. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/859/15-05-2006 άδειας της ΧΟΥΛΙΑ ΜΟΥΜΙΝ του ΝΕΔΗΜ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 12. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/929/18-05-2006 άδειας του ΣΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΣΕΦΕΤΙΝ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 13. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/875/15-05-2006 άδειας του ΣΕΦΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΣΕΦΕΤΙΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 14. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/940/18-05-2006 άδειας της ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 15. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/986/22-05-2006 άδειας της ΤΑΜΑΡΑ ΡΟΥΣΙΔΟΥτου ΠΑΥΛΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 16. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/977/22-05-2006 άδειας της ΝΑΤΖΙΝΤΕ ΣΕΡΗΦ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 17. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/901/17-05-2006 άδειας του ΜΠΕΔΡΙ ΣΕΡΗΦ του ΧΑΣΙΠ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 18. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/984/22-05-2006 άδειας του του ΕΡΤΖΑΝ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΕΪΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 19. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/899/17-05-2006 άδειας του ΝΑΡΤΑΝΕ ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ του ΧΟΥΣΕΪΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 20. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/876/16-05-2006 άδειας του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 21. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/942/18-05-2006 άδειας του ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΤΑΝΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης
 22. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 980/22-05-2006 άδειας του ΜΟΥΜΙΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΧΑΣΑΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης
 23. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/864/15-05-2006 άδειας της ΧΟΥΛΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ του ΧΑΛΗΤ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης
 24. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/898/17-05-2006 άδειας της ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης
 25. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2363/30-06-2006 άδειας της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 26. Tης υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/947/18-05-2006 άδειας του ΑΧΜΕΤ ΤΟΥΡΚΙΑΝ του   , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 27. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2463/25-10-2007 άδειας της ΣΑΛΙΧΑ ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ του ΦΕΡΑΤ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 28. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/956/18-05-2006 άδειας του ΒΕΛΗ ΓΚΙΟΥΝΕΪ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 29. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 900/17-05-2006 άδειας του ΙΜΠΙΣ ΣΟΥΝΑΪ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 30. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/856/15-05-2006 άδειας του ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΙΑΖΗΜ ΚΑΤΙΑ του , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 31. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/951/18-05-2006 άδειας του ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΤ του ΧΟΥΣΝΗ   , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 32. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1312/14-06-2007 άδειας του ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΪΦ του ΣΙΑΜΠΑΝ     , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 33. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/830/15-05-2006 άδειας του ΧΑΣΑΝ ΑΜΕΤ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 34. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/987/22-05-2006 άδειας του ΧΑΣΑΝ ΕΜΒΕΡ του ΑΧΜΕΤ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 35. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/864/15-05-2006 άδειας της ΧΟΥΛΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ του ΧΑΛΗΤ   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 36. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/990/22-05-2006 άδειας του ΧΟΥΣΜΕΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΙΕ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 37. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1917/29-08-2006 άδειας της ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 38. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2363/30-10-2006 άδειας της ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 39. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ /1799/18-07-2007 άδεια της ΡΙΜΑΣ ΒΑΧΑΝΙΔΟΥ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 40. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1801/18-07-2007 άδειας του ΧΟΥΣΕΑΪΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΜΑΛ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 41. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1901/26-07-2007 άδειας του ΤΑΤΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 42. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1955/01-08-2007 άδειας του ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΚΚΗ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 43. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2003/08-08-2007 άδειας   του ΟΧΑΝ ΕΜΙΝ     του ΡΑΣΗΤ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 44. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/916/17-05-2006 άδειας του ΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΑΡΗΦ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 45. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2777/24-12-2007 άδειας της ΕΛΕΝΗΣ ΚΒΕΖΕΡΕΛΙ του ΠΡΙΝΤΩΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 46. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/978/22-05-2006 άδειας   του ΧΙΛΜΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ   του ΑΛΗ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( υπόδησης   ) της Π.Ε. Ροδόπης.
 47. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1015/24-05-2006 άδειας   του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΣΙΡΟΝΙΔΗ   του ΑΝΔΡΕΑ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών υπόδησης της Π.Ε. Ροδόπης.
 48. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2724/13-12-2007 άδειας του ΑΧΜΕΤ ΝΟΥΡΤΖΑΝ,     επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών υπόδησης της Π.Ε. Ροδόπης.
 49. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1302/21-06-2006 άδειας   της ΜΠΕΪΝΤΑ ΧΑΣΑΝ   του ΤΖΕΜΙΠ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( υποδημάτων-τσαντών ) της Π.Ε. Ροδόπης.
 50. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1416/18-07-2005 άδειας   του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΤΕΝΑ   του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( υποδημάτων-τσαντών ) της Π.Ε. Ροδόπης.
 51. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 2698/15-12-2006 άδειας   του ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών υπόδησης-τσαντών της Π.Ε. Ροδόπης.
 52. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1044/26-05-2006 άδειας της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΙΝΙΔΟΥ του ΙΣΑΑΚ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών νεωτερισμού της Π.Ε. Ροδόπης.
 53. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1038/25-05-2006 άδειας της ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΡΙΤΣΕΝΚΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών προικός της Π.Ε. Ροδόπης
 54. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1037/25-05-2006 άδειας του ΡΟΥΣΛΑΝ ΓΚΡΙΤΣΕΝΚΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών προικός της Π.Ε. Ροδόπης
 55. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/816/15-05-2006 άδειας του ΣΕΡΙΦ ΜΕΧΜΕΤ του ΜΠΕΚΗΡ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών ένδυσης της Π.Ε. Ροδόπης
 56. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 2140/25-09-2006 άδειας του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΑΚΙΔΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών προικος της Π.Ε. Ροδόπης.
 57. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/2233/09-10-2006 άδειας της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών προικός της Π.Ε. Ροδόπης.
 58. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1800/18-07-2007 άδειας της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΓΑΝΩΤΗ του   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών προικός της Π.Ε. Ροδόπης.
 59. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/847/15-05-2006 άδειας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών νεωτερισμού της Π.Ε. Ροδόπης.
 60. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1936/31-07-2007 άδειας της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΛΕΞΙΔΟΥ του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών χαρτικών-απορρυπαντικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 61. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1052/29-05-2006 άδειας του ΗΛΙΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών οικιακής χρήσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 62. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/902/17-05-2006 άδειας της ΜΠΕΝΤΡΙΕ ΣΕΡΗΦ   του ΙΜΠΡΑΗΜ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών οικιακής χρήσης της Π.Ε. Ροδόπης.
 63. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1503/13-07-2006 άδειας της ΖΕΪΝΕΠ ΙΜΠΡΑΗΜ ΟΓΛΟΥ του ΣΑΛΗ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (ψιλικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 64. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1502/13-07-2006 άδειας της ΝΕΤΖΛΑ ΣΕΡΗΦ του ΜΕΜΕΤ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (ψιλικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 65. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/999/23-05-2006 άδειας του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 66. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/797/15-05-2006 άδειας της ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΑΣΑΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης
 67. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1063/29-05-2006 άδειας του ΜΟΥΜΗΝ ΜΕΧΤΕΡ ΜΕΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ειδών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 68. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1332/26-06-2006 άδειας του ΝΕΤΖΝΤΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΣΑΜΠΡΗ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 69. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1057/29-05-2006 άδειας της ΣΑΔΙΕ ΠΕΠΕΛΙΑ του ΙΣΙΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 70. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1018/24-05-2006 άδειας της ΝΑΤΖΙΕ ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ του ΧΑΣΑΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης
 71. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1254/14-06-2006 άδειας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 72. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1909/28-08-2006 άδειας της ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΕΝ ΣΕΡΗΦ του ΤΕΦΗΚ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (οπωρολαχανικών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 73. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1016/24-05-2006 άδειας του ΟΥΣΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΚΑΔΡΙΕ ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 74. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1316/22-06-2006 άδειας του ΑΜΕΤ ΟΖΛΕΜ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 75. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1885/24-07-2007 άδειας του ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 76. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1826/19-07-2007 άδειας του ΜΕΜΕΤ ΣΕΛΑΕΤΙΝ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 77. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1965/02-08-2007 άδειας του ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΥΛΙΣ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 78. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/222/2006 άδειας του ΟΖΛΕΜ ΑΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών οπωρολαχανικών της Π.Ε. Ροδόπης.
 79. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1174/08-06-2006 άδειας   του ΧΑΤΖΕΡ ΓΚΑΡΗΠ ΧΑΣΑΝ   του ΣΑΛΗ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( οπωρολαχανικών-ελαιών) της Π.Ε. Ροδόπης.
 80. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1253/14-06-2006 άδειας   του   ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ   του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( χαρτικών, απορρυπαντικών και ειδών οικιακής χρήσης ) της Π.Ε. Ροδόπης.
 81. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/1117/07-06-2006 άδειας του ΧΑΣΑΝ ΛΙΜΠΑΣ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ιχθύων της Π.Ε. Ροδόπης.
 82. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1914/30-07-2007 άδειας του ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΟΥΡΕΤΙΝ,   επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ιχθύων της Π.Ε. Ροδόπης.
 83. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/228/2007 άδειας της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ του Βασιλείου επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ιχθύων της Π.Ε. Ροδόπης.
 84. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1318/22-06-2006 άδειας   του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ     του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( ξηρών καρπών ) της Π.Ε. Ροδόπης.
 85. Της υπ’ αριθμ. ΤΜΕΜ/ 1984/11-10-άδειας   της ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ του ΣΥΜΕΩΝ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ( ξηρών καρπών ) της Π.Ε. Ροδόπης.

 

                Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 256 /2012

 

Διαβάστηκε 1406 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 257η 2012 Aπόφαση 255η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή