2012 Aπόφαση 48η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  4 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 48 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 4, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για την υλοποίηση των Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη (για υπηρεσιακούς λόγους), παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1478 / 22 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 22. Ζιμπίδης Γεώργιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 23. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 24. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 25. Σερεφια Σουλτάνα
5.Τελλίδης Ιωάννης 26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Βαβίας Σταύρος 27.Πατήρας Νικόλαος
7. Πουρνάρα Μαρίκα 28.  Παυλίδης Γεώργιος
8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος

29. Καραβάς Κωνσταντίνος

9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 30. Μπαλίκας Ανδρέας
10. Σαλτούρος Δημήτριος
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 32. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Γερομάρκος Γεώργιος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
13. Σιακήρ Αϊχάν
34. Καβαρατζής Σταύρος
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 35. Μπαράν Μπουρχάν
15. Παπαθανάκης Σταύρος 36. Πατακάκης Ανάργυρος
16. Oυζούν Ιρφάν 37. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Τσολάκ Σουάτ 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
19.Μαραγκού Γεωργία 40. Τρέλλης Χρήστος
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Χαρίτου Δημήτριος
21. Κανελάκης Ιωάννης
42. Μακρής Αθανάσιος

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μουμίν Καάν 
4Πέτροβιτς Δημήτριος
2.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 5. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
6.Ποτόλιας Χρήστος

  

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 45 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος πέντε θέματα .

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, προβλέπεται η υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης. Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού», του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

 

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

 

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

 

Οι δράσεις που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες, η δυνατότητα για υπεργολαβίες και η διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων δαπανών:

Κατηγορία Δράσης:

 1. Μελέτες
 2. Δικτύωση
 3. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
 4. Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης
 5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση
 6. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

 

Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοι­μαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιο­ποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και (β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επι­χορήγηση από άλλα επενδυτικά κ.λπ. προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοι­μαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

 

Την ευθύνη προετοιμασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης θα έχουν αναπτυξιακές συμπράξεις των οποίων η οργάνωση και λειτουργία, προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4019/2011.

 

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων υπόκεινται στους περιορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

 

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της κάθε κατηγορίας παρέμβασης.

 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α), β) και γ) φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

 

Ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αλλά μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία για την κάθε κατηγορία παρέμβασης.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερους των τριών εταίρων, ενώ διαρκεί τουλάχιστον έως 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

 

Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, οι εταίροι της Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων εταίρων. Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), της με αρ. 2475/οικ.3.33 (ΦΕΚ 16/11-01-2012 ΤΕΥΧΟΣ Β’) ΚΥΑ περί ορισμού του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής των Δράσεων 7 και 3 των κατηγοριών παρέμβασης 1.3 και 1.4 αντίστοιχα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ.

 

Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το ΔΣ.
 • ο Συντονιστής Εταίρος,
 • ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.

 

Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο, κατόπιν απόφασης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανέρχεται στο ποσό των 5.600.000,00 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του κάθε Σχεδίου που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση μπορεί να ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 800.000,00 ευρώ.

 

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξη στην οποία θα συμμετάσχει ο φορέας μας για την υποβολή και υλοποίηση της πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 2.1507/οικ–4.60/23.01.2012 και με κωδικό 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θα είναι:

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας)
 2. Δήμος Δράμας
 3. Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
 4. Επιμελητήριο Νομού Δράμας
 5. ΤΕΙ Καβάλας
 6. ΚΕΚ Πανταζής
 7. ΜΚΟ Γνώση Αναπτυξιακή
 8. Advice- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα είναι η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

 

Η γεωγραφική εμβέλεια της Προτεινόμενης Πράξης αφορά στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Οι ομάδες- στόχου της προτεινόμενης πράξης θα είναι οι παρακάτω:

 •      Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 •      Παλιννοστούντες
 •      Ελληνες Τσιγγάνοι
 •       Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

ενώ οι ωφελούμενοι θα είναι 100-120 άνεργοι που θα ανήκουν στις παραπάνω ομάδες -στόχου.

 

Ο Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης θα είναι 800.000,00€.

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)
 2. Την με αρ. 2475/οικ.3.33 (ΦΕΚ 16/11-01-2012 ΤΕΥΧΟΣ Β’) ΚΥΑ περί ορισμού του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής των Δράσεων 7 και 3 των κατηγοριών παρέμβασης 1.3 και 1.4 αντίστοιχα
 3. Την υπ’ αριθμ. 2.1507/οικ–4.60/ 23.01.2012 με κωδικό 4, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
 4. Τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

          

Εισηγούμαστε τα εξής:

 •     την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 2.1507/οικ–4.60/ 23.01.2012 με κωδικό 4, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 •      την συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Δράμας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με εταίρους:
  1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας)
  2. Δήμος Δράμας
  3. Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
  4. Επιμελητήριο Νομού Δράμας
  5. ΤΕΙ Καβάλας
  6. ΚΕΚ Πανταζής
  7. ΜΚΟ Γνώση Αναπτυξιακή
  8. Advice- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 • την αποδοχή του ορισμού ως Συντονιστή εταίρου, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.
 • την αποδοχή της επιλογής των προαναφερθέντων ομάδων –στόχου
 • την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 • την υποβολή πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης 800.000,00 €
 • την δέσμευση για την λήψη απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 • την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και την ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας για την υποβολή της αίτησης φακέλου, για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την υποβολή της πρότασης της Αναπτυξιακής, στην ως άνω πρόσκληση
 • τον ορισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και του Περιφερειακού Συμβούλου κου. Γιάννη Τελλίδη ως αναπληρωματικό μέλος.

 

       Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 163 & 194 του Ν.3852/2010 .

                                                

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                         ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 43ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ

1. Εγκρίνει :

 1. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. 2.1507/οικ–4.60/ 23.01.2012 με κωδικό 4, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 2. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – ΠΕ Δράμας    στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με εταίρους:
  1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας)
  2. Δήμος Δράμας
  3. Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
  4. Επιμελητήριο Νομού Δράμας
  5. ΤΕΙ Καβάλας
  6. ΚΕΚ Πανταζής
  7. ΜΚΟ Γνώση Αναπτυξιακή
  8. Advice- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 3. Την αποδοχή του ορισμού ως Συντονιστή εταίρου, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

 4. Την αποδοχή της επιλογής των προαναφερθέντων ομάδων –στόχου

 5. Την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας      της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

   στ. Την υποβολή πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης 800.000,00 €

   ζ. Την δέσμευση για την λήψη απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Δράμας κ. Ιωάννη Ξανθόπουλο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και την ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας για την υποβολή της αίτησης φακέλου, για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την υποβολή της πρότασης της Αναπτυξιακής, στην ως άνω πρόσκληση.

 

3. Ορίζει ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Δράμας κ. Ιωάννη Ξανθόπουλο με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τελλίδη .

 

   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Xρήστος Τρέλλης, Δημήτριος Χαρίτου, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 48 /2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά(απούσα)
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν (απών)  29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος(απών)
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη 39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος (απών)
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος(απών)  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος(απών)
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 852 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 10:20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 49η 2012 Aπόφαση 47η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή