2012 Aπόφαση 47η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  4 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 47 / 2012
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση μεταβίβασης   άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη (για υπηρεσιακούς λόγους), παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1478 / 22 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 22. Ζιμπίδης Γεώργιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 23. Ματζιάρης Αντώνιος
3. Νικολαίδης Ιωάννης 24. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
4. Ούστογλου Γεώργιος 25. Σερεφια Σουλτάνα
5.Τελλίδης Ιωάννης 26. Παπαδόπουλος Στυλιανός
6. Βαβίας Σταύρος 27.Πατήρας Νικόλαος
7. Πουρνάρα Μαρίκα 28.  Παυλίδης Γεώργιος
8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος

29. Καραβάς Κωνσταντίνος

9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 30. Μπαλίκας Ανδρέας
10. Σαλτούρος Δημήτριος
31. Μιχελής Κωνσταντίνος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 32. Γαλαζούλας Χρήστος
12. Γερομάρκος Γεώργιος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
13. Σιακήρ Αϊχάν
34. Καβαρατζής Σταύρος
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη 35. Μπαράν Μπουρχάν
15. Παπαθανάκης Σταύρος 36. Πατακάκης Ανάργυρος
16. Oυζούν Ιρφάν 37. Παπαδόπουλος Κίμων
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
18. Τσολάκ Σουάτ 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
19.Μαραγκού Γεωργία 40. Τρέλλης Χρήστος
20.  Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Χαρίτου Δημήτριος
21. Κανελάκης Ιωάννης
42. Μακρής Αθανάσιος

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μουμίν Καάν 
4Πέτροβιτς Δημήτριος
2.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 5. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
6.Ποτόλιας Χρήστος

  

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 45 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος πέντε θέματα .

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ. πρωτ: Γ/ΕΞ/ 236 & 239/ 28-02-2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε Ροδόπης το οποίο αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του βασικού Ν. 2323/1995 (Α΄145) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ∙
  2. Τις διατάξεις της παρ. Ε του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 (A΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 116/2008 ( Α΄ 179) για τις αρμοδιότητες της μεταβίβασης άδειας, αλλαγής θέσεων, χορήγησης αδειών σε συγγενικά πρόσωπα ∙
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 282 «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» : «Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις Περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους Δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις των νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις Περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η οικεία Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, για δε τους Δήμους ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η οικεία Επιτροπή»∙
  4. Την Εγκύκλιο Α2-2024/16-12-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κτλ.»∙
  5. Την υπ' αριθμ. Γ/ΕΙΣ/236/13-02-2012 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΤΣΕΡΚΕΖ, επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με αριθμό άδειας 102/2006, με την οποία αιτείται την μεταβίβαση της άδειας αυτής στον υιό του ΜΕΣΟΥΤ ΤΣΕΡΚΕΖ∙
  6. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/239/13-02-2012 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ΜΕΣΟΥΤ ΤΣΕΡΚΕΖ, ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση της ανωτέρω άδειας∙

   εισηγούμαστε τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν 102/2006 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης του ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΤΣΕΡΚΕΖ του ΧΑΣΑΝ στον ΜΕΣΟΥΤ ΤΣΕΡΚΕΖ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

    

  Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και το άρθρο 163 του Ν.3852/2010.

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εγκρίνει την μεταβίβαση της υπ’ αριθμ.102/2006 επαγγελματικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης του ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΤΣΕΡΚΕΖ του ΧΑΣΑΝ στον ΜΕΣΟΥΤ ΤΣΕΡΚΕΖ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 47 /2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά(απούσα)
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν (απών)  29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος(απών)
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη 39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος (απών)
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος(απών)  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος(απών)
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 932 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 10:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 48η 2012 Aπόφαση 46η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή