2012 Aπόφαση 28η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  3 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 28 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πίνακα Προτεινόμενου Έργου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013, της Π.Ε. Καβάλας.

 

Στην Κομοτηνή σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1185 / 6 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 23. Ματζιάρης Αντώνιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 24. Σερεφια Σουλτάνα
3. Νικολαίδης Ιωάννης 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός
4. Ούστογλου Γεώργιος 26. Πατήρας Νικόλαος
5. Μουμίν Καάν   27. Παυλίδης Γεώργιος
6. Τελλίδης Ιωάννης 28. Καραβάς Κωνσταντίνος
7. Βαβίας Σταύρος 29.  Πέτροβιτς Δημήτριος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 30. Μπαλίκας Ανδρέας
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 31. Μιχελής Κωνσταντίνος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
32. Γαλαζούλας Χρήστος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
12. Σιακήρ Αϊχάν 34. Καβαρατζής Σταύρος
13. Παπαθανάκης Σταύρος
35. Μπαράν Μπουρχάν
14. Oυζούν Ιρφάν 36. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 37. Παπαδόπουλος Κίμων
16. Μαραγκού Γεωργία 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
18. Τσολάκ Σουάτ 40. Τρέλλης Χρήστος
19. Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Ποτόλιας Χρήστος
20. Κανελάκης Ιωάννης 42. Χαρίτου Δημήτριος
21. Ζιμπίδης Γεώργιος
43. Μακρής Αθανάσιος
22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαλτούρος Δημήτριος
4. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
2. Γερομάρκος Γεώργιος 5. Πατακάκης Ανάργυρος
3. Κεφαλίδου Ανδρονίκη

      

 

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 Εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :

                                   Το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», αφορά την καινούργια χάραξη επαρχιακής οδού παράκαμψης του οικισμού του Ελαιοχωρίου συνολικού μήκους ~ 2635 μ, και περιλαμβάνει 3 (τρεις) συνδετήριους κόμβους -ένας για την είσοδο του Ελαιοχωρίου, ένας στην έξοδο του Ελαιοχωρίου προς Μυρτόφυτο και ένας στο κέντρο του οικισμού, καθώς και αποκατάσταση 5 αγροτικών οδών πρόσβασης ιδιοκτησιών συνολικού μήκους 735.89 μ. . Με τη χάραξη αυτή, το πλάτος του ασφαλτικού στην κύρια οδό γίνεται 8,00 μ. και (1,5μ + 1,5 μ) έρεισμα το συνολικό πλάτος της οδού γίνεται 11.00 μ. από τη Χ,Θ, 0 +000 έως την Χ,Θ, 2+030 ενώ από τη Χ,Θ, 2+030 έως τη Χ,Θ, 2+463 δεξιά του άξονα κατασκευάζεται επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,20 μ. Η οδός έχει μελετηθεί με ταχύτητα μελέτης 60 χιλ/την ώρα ενώ για την κατασκευή του κύριου και των αγροτικών οδών χρησιμοποιήθηκαν οι β2σ, η2 και ζ2   διατομές των Ο.Μ.Ο.Ε.

   Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πρόληψη και μείωση ατυχημάτων, στην κυκλοφοριακή αποφόρτιση του οικισμού του Ελαιοχωρίου και στην ασφαλή και ταχεία μεταφορά πληθυσμού και υπηρεσιών.

   Προκειμένου να συντελεστεί η διαδικασία της αναγκαστική απαλλοτρίωση, η υπηρεσία έχει προχωρήσει στη σύνταξη των πινάκων παρακατάθεσης της αποζημίωσης με βάση τους κτηματολογικούς πίνακες και την δικαστική απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Τέλος προβλέπονται εργασίες ηλεκτροφωτισμού των κόμβων. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται στα 2.850.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, ενώ το κόστος καταβολής των αποζημιώσεων ανέρχεται στα 677.180,46 Ευρώ.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .  

                        

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                 ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ

 

   Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», με Άξονας Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Π-ΑΜΘ»,της Θεματική Προτεραιότητα 23: «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί», της πρόσκλησης 57 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ, προϋπολογισμoύ 2.850.000,00 € με ΦΠΑ.

                                

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Aθανάσιος Μακρής , χωρίς αιτιολόγηση.

        

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 28 /2012

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια(απούσα)
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος(απών)  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος(απών)
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απούσα)  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 788 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 14:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 29η 2012 Aπόφαση 27η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή