2012 Aπόφαση 27η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού  3 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 27 / 2012
-------------------------------

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου «TOURAGE» / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’.

 

       Στην Κομοτηνή σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 ,     στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης   μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 1185 / 6 - 2 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. Χουσεϊν Ερτζά 23. Ματζιάρης Αντώνιος
2. Σαλήμ Σεβγκή 24. Σερεφια Σουλτάνα
3. Νικολαίδης Ιωάννης 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός
4. Ούστογλου Γεώργιος 26. Πατήρας Νικόλαος
5. Μουμίν Καάν   27. Παυλίδης Γεώργιος
6. Τελλίδης Ιωάννης 28. Καραβάς Κωνσταντίνος
7. Βαβίας Σταύρος 29.  Πέτροβιτς Δημήτριος
8. Πουρνάρα Μαρίκα 30. Μπαλίκας Ανδρέας
9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος 31. Μιχελής Κωνσταντίνος
10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
32. Γαλαζούλας Χρήστος
11. Χαϊτίδης Δημήτριος 33. Χατζή Μεμίς Τουρκές
12. Σιακήρ Αϊχάν 34. Καβαρατζής Σταύρος
13. Παπαθανάκης Σταύρος
35. Μπαράν Μπουρχάν
14. Oυζούν Ιρφάν 36. Πατακάκης Ανάργυρος
15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος 37. Παπαδόπουλος Κίμων
16. Μαραγκού Γεωργία 38. Μωυσίδης Παναγιώτης
17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 39. Αραμπατζής Αθανάσιος
18. Τσολάκ Σουάτ 40. Τρέλλης Χρήστος
19. Γκουγκουσκίδου Μαρία 41. Ποτόλιας Χρήστος
20. Κανελάκης Ιωάννης 42. Χαρίτου Δημήτριος
21. Ζιμπίδης Γεώργιος
43. Μακρής Αθανάσιος
22. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σαλτούρος Δημήτριος
4. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια
2. Γερομάρκος Γεώργιος 5. Πατακάκης Ανάργυρος
3. Κεφαλίδου Ανδρονίκη

      

 

   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :

Έχοντας υπόψη το Νόμο 3852/2010, άρθρο 186, Κεφ. Α παρ. 11, περί «κοινοτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων», καλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει την τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την από 1/12/2010, 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας ‘INTERREG IVC’ για το έργο «TOURAGE» / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’ (Ανάπτυξη του Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιφέρειες).   Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.969.384,00 €, ενώ ο π/υ της ΠΑΜ-Θ σε 139.184,00 €.

     Εταιρικό σχήμα:

1) Περιφερειακό Συμβούλιο North Karelia (Φινλανδία)

2) Περιφέρεια Vidzeme (Λετονία)

3) Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Észak-Alföld (Ουγγαρία)

4) Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης South Transdanubia (Ουγγαρία)

5) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ελλάδα)

6) Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης της Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας του Presov (Σλοβακία)

7) Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Warmia-Mazury (Πολωνία)

8) Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης North-West (Ρουμανία)

9) Περιφερειακή Τουριστική Ένωση Burgas (Βουλγαρία)

10) Περιφέρεια Podkarpackie (Πολωνία)

11) Περιφερειακός Φορέας West (Ιρλανδία)

12) Συμβούλιο της Κομητείας Granada (Ισπανία)

 

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

 

   Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνδέεται με τη ανάδειξη λύσεων και βελτίωση εκείνων των πολιτικών που αφορούν στον τουρισμό για ειδικές κατηγορίες (target groups), εν προκειμένω για τους ηλικιωμένους. Το έργο έχει ως σκοπό να παράξει λύσεις προς όφελος των περιφερειακών φορέων που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα. Οι προκλήσεις και τα οφέλη, οι προοπτικές και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού θα απασχολήσουν τους εταίρους με σκοπό, σε 2η φάση, τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές να υλοποιηθούν (κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων) μέσω περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

     Ειδικούς Στόχους του έργου αποτελούν:

 

  • Ο εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών στη συγκεκριμένη θεματολογία
  • Η αποσαφήνιση και εκτίμηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού στις συμμετέχουσες περιφέρειες
  • Η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και συστάσεων πολιτικής μεταξύ των εταίρων
  • Δικτύωση και εδραίωση των σχέσεων των εταίρων

                                                                                            

       Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 & 186 του N. 3852/2010 .    

                        

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                       ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 44 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ

 

   Εγκρίνει την τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την από 1/12/2010, 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας ‘INTERREG IVC’ για το έργο «TOURAGE» / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’ (Ανάπτυξη του Τουρισμού για Ηλικιωμένους σε Απομακρυσμένες Περιφέρειες).O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό τoυ 1.969.384,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός της ΠΑΜΘ σε 139.184,00 €.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Xρήστος Τρέλλης, Xρήστος Ποτόλιας, για τους λόγους που ανέφεραν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 27 /2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν   25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
2.Σαλήμ Σεβγκή  
26.Ματζιάρης Αντώνιος
3.Νικολαίδης Ιωάννης      
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια(απούσα)
4.Ούστογλου Γεώργιος 
28.Σερέφια Σουλτάνα
5.Μουμίν Καάν   29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
6.Τελλίδης Ιωάννη 
30.Πατήρας Νικόλαος
7.Βαβίας Σταύρος  
31.Παυλίδης Γεώργιος   
8.Πουρνάρα Μαρίκα
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος 
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 34.Μπαλίκας Ανδρέας
11.Σαλτούρος Δημήτριος(απών)  35.Μιχελής Κωνσταντίνος
12.Χαιτίδης Δημήτριος  
36.Γαλαζούλας Χρήστος 
13.Γερομάρκος Γεώργιος(απών)
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
14.Σιακήρ Αϊχάν 
38.Καβαρατζής Σταύρος
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη(απούσα)  39.Μπαράν Μπουρχάν 
16.Παπαθανάκης Σταύρος   
40.Πατακάκης Ανάργυρος(απών)
17.Ουζούν Ιρφάν   41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
19.Μαραγκού Γεωργία 43.Μωυσίδης Παναγιώτης     
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος  
21.Τσολάκ Σουάτ
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία 46.Τρέλλης Χρήστος
23.Κανελάκης Ιωάννης  47.Ποτόλιας Χρήστος
24.Ζιμπίδης Γεώργιος   
48.Χαρίτου Δημήτριος
  49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

 

Διαβάστηκε 708 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 14:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Aπόφαση 28η 2012 Aπόφαση 26η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή