Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 178η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 178 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφεριακοί Σύμβουλοι κ.κ Νικολαίδης Ιωάννης ,   Μουμίν Καάν, Βαβίας Σταύρος, Σαλτούρος Δημήτριος,  Σιακήρ Αϊχάν , Παπαθανάκης Σταύρος, Μαραγκού Γεωργία , Τσολάκ Σουάτ, Γκουγκουσκίδου Μαρία ,   Κανελάκης Ιωάννης, Ζιμπίδης Γεώργιος , Ματζιάρης Αντώνιος, Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια , Σερεφιά Σουλτάνα , Μιχελής Κωνσταντίνος, Γαλαζούλας Χρήστος, Καβαρατζής Σταύρος , Πατακάκης Ανάργυρος .        

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 29 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :    

Σας γνωρίζω ότι ύστερα από συζήτηση του θέματος στην Εκτελεστική Επιτροπή, η πρόταση για την επιλογή των ειδικοτήτων και την κατανομή στις Επιτελικές Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Ενότητες των 35 θέσεων ΙΔΟΧ που ενέκρινε το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με το 16042/16-06-2011 έγγραφό του, διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις 25 Δ/σεις και Αυτοτελή τμήματα (επιτελικών και ΠΕ Ροδόπης) που εδρεύουν στην Κομοτηνή

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Χωροταξίας

1

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Περιβάλλοντος

2

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Ηλεκτρολόγων

1

ΠΕ Διοικητικού

3

ΠΕ Οικονομικού

2

ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων

1

ΤΕ Διοικητικού   - Λογιστικού

4

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας / Εποπτείας Δημ. Υγείας

1

ΤΕ Πληροφορικής

3

ΤΕ Μηχανικών / Μηχαν. Αγρονόμων Τοπογράφων

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3

ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3

ΔΕ Τεχνικών / Χειριστών Μηχανημάτων

1

ΥΕ Επιμελητών

1

ΣΥΝΟΛΟ

27

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (6 Δ/σεις)

 ΠΕ Ιατρών                                                          1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών                               1

       ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων           1

                  ΣΥΝΟΛΟ                                                   3            

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (6 Δ/σεις)

 ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων         2

ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών      1               

              ΣΥΝΟΛΟ                                           3

                                           

Για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (6 Δ/σεις)

 ΠΕ Μηχανικών / Μηχαν. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών             1

          ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         1

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

 ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων - για τον Βόρειο Έβρο          1

        ΣΥΝΟΛΟ                                                                            1

 

         Επιπρόσθετα σας γνωρίζω ότι, το προσωπικό των Υπηρεσιών σήμερα στις Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με στοιχεία της Δ/σης Διοίκησης έχει ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υπηρεσίες έδρας ΠΑΜΘ

20

86

ΠΕ Ροδόπης

5

90

ΠΕ Έβρου

8

406

ΠΕ Ξάνθης

6

226

ΠΕ Καβάλας

6

210

ΠΕ Δράμας

6

318

 

 Η πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει και για το χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163 του N. 3852/2010 β) του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2190/1994.  

               

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                     ΜΕ ΨΉΦΟΥΣ 16 ΥΠΕΡ 3 ΚΑΤΑ 10 ΛΕΥΚΑ

 

Έγκρίνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και καθορίζει τις ειδικότητες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας ΑΜΘ ως εξής :

                                                

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Χωροταξίας

1

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Περιβάλλοντος

2

ΠΕ Μηχανικών / Μηχανικών Ηλεκτρολόγων

1

ΠΕ Διοικητικού

3

ΠΕ Οικονομικού

2

ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων

1

ΤΕ Διοικητικού   - Λογιστικού

4

ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας / Εποπτείας Δημ. Υγείας

1

ΤΕ Πληροφορικής

3

ΤΕ Μηχανικών / Μηχαν. Αγρονόμων Τοπογράφων

1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3

ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3

ΔΕ Τεχνικών / Χειριστών Μηχανημάτων

1

ΥΕ Επιμελητών

1

ΣΥΝΟΛΟ

27

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

 ΠΕ Ιατρών                                                        1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών                                 1

       ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων              1

                       ΣΥΝΟΛΟ                                         3

                                                  

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

 ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων          2

ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων Μηχανικών       1                                               

            ΣΥΝΟΛΟ                                      3

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

 ΠΕ Μηχανικών / Μηχαν. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών       1

             ΣΥΝΟΛΟ                                                                    1

 

Για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

 ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων - για τον Βόρειο Έβρο                  1

            ΣΥΝΟΛΟ                                                                   1

                          

 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                    35

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παπαδόπουλος Στυλιανός ,Τρέλλης Χρήστος, Ποτόλιας Χρήστος .

                                     

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος , Πέτροβιτς Δημήτριος , Μπαλίκας Ανδρέας , Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μπαράν Μπουρχάν, Παπαδόπουλος Κίμων , Αραμπατζής Αθανάσιος, Μακρής Αθανάσιος,   Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος .

          

   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 178 /2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 840 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 179η 2011 Aπόφαση 177η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή