Περιφερειακό Συμβούλιο

2011 Aπόφαση 177η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 177 / 2011
-------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός Εκπροσώπων Περιφερειακού Συμβουλίου στα Πειθαρχικά Συμβούλια του άρθρου 1, Π.Δ.170/2003 των Π.Ε. της ΠΑΜΘ.

 

     Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,   στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου   Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

ΤΑ  ΜΕΛΗ:

1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21.  Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου  Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος 
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42.  Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης,  Ζησίμου Γεώργιος Παύλος

 

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τέταρτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Eκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.Κατσιμίγας Κωσταντίνοςς , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής :        

     Το άρθρο 17 ν.2963/2001 παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο οποίο καθορίζονται οι Διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Εις εκτέλεσιν της ως άνω διατάξεως, εξεδόθη το ΠΔ 170/2003, «Διοικητικές κυρώσεις όργανα-διαδικασία επιβολής Ν.2963/01 σε όργανα παροχής συγκοινωνιακού έργου», στο άρθρο 1 του οποίου ορίζονται τα εξής:

1. Συνιστάται σε κάθε νομό που έχει έδρα συγκοινωνιακός φορέας, Πειθαρχικό Συμβούλιο, έργο του οποίου είναι η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

2. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται

από:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως Πρόεδρο.

β) Εναν εκπρόσωπο της οικείας αστυνομικής αρχής.

γ) Εναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

δ) Εναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του νομού.

ε) Εναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) ή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων (ΠΟΙλλ), κατά περίπτωση, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μέτοχος, ή ιδιοκτήτης ή απασχολούμενος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο οικείο ΚΤΕΛ.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπό τα στοιχεία (α) έως (ε) προτείνονται με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους από τον Διοικητή της οικείας αστυνομικής αρχής στην περίπτωση (β), από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην περίπτωση (γ), από το αρμόδιο όργανο της ΤΕΔΚ στην περίπτωση (δ) και από την ΠΟΑΥΣ ή την ΠΟΙΑΛ στην περίπτωση (ε).

3. Στο Συμβούλιο δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του συγκοινωνιακού φορέα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, όπως και το άρθρα 163, 168 και 283 ν.3852/2010, παρακαλώ όπως εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ στα Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στο Π.Δ.170/2003 για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΑΜΘ, συμπεριλαμβανομένης και της Δ/νσεως που εδρεύει στην Ορεστιάδα. Τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, θα τους προτείνει κατά το άρθρο 1 παρ.2 του ως άνω Π.Δ/τος ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί συγκροτήσεως του συλλογικού οργάνου.

 

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 163 , 168 και 283 του N. 3852/2010 .  

                         

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει ως εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Πειθαρχικά Συμβούλια του άρθρου 1 του Π.Δ.170/2003 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τους εξής :

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΕΒΡΟΥ.

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.Πέτροβτς Δημήτριο.

Β)ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Την Περιφερειακή Σύμβουλο κα Γκουγκουσκίδου Μαρία με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαλαζούλα Χρήστο.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ

Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο Στυλιανό με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πατακάκη Ανάργυρο .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο Χρυσόστομο με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.Ζησίμου Γεώργιο- Παύλο .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

Την Περιφερειακή Σύμβουλο κα. Μαραγκού Γεωργία με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μπαράν Μπουρχάν   .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Τσολάκ Σουάτ με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ Αραμπατζή Αθανάσιο .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 177 /2011


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χουσεϊν Ερτζάν  

2.Σαλήμ Σεβγκή                                                  

3.Νικολαίδης Ιωάννης                                         

4.Ούστογλου Γεώργιος                                       

5.Μουμίν Καάν                                                   

6.Τελλίδης Ιωάννη                                              

7.Βαβίας Σταύρος                                               

8.Πουρνάρα Μαρίκα                                           

9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος                                

10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος                              

11.Σαλτούρος Δημήτριος                                   

12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)                            

13.Γερομάρκος Γεώργιος                                   

14.Σιακήρ Αϊχάν                                                

15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη                                   

16.Παπαθανάκης Σταύρος                                 

17.Ουζούν Ιρφάν                                              

18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος                          

19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)                       

20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος                       

21.Τσολάκ Σουάτ                                               

22.Γκουγκουσκίδου Μαρία                                 

23.Κανελάκης Ιωάννης                                      

24.Ζιμπίδης Γεώργιος                                         

25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά    

26.Ματζιάρης Αντώνιος

27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια

 28.Σερέφια Σουλτάνα

29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

30.Πατήρας Νικόλαος

31.Παυλίδης Γεώργιος

32.Καραβάς Κωνσταντίνος

33.Πέτροβιτς Δημήτριος

 34.Μπαλίκας Ανδρέας

35.Μιχελής Κωνσταντίνος

36.Γαλαζούλας Χρήστος

37.Χατζή Μεμίς Τουρκές

38.Καβαρατζής Σταύρος

39.Μπαράν Μπουρχάν

40.Πατακάκης Ανάργυρος

41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος

42.Παπαδόπουλος Κίμων

43.Μωυσίδης Παναγιώτης

44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος

45.Αραμπατζής Αθανάσιος

46.Τρέλλης Χρήστος

47.Ποτόλιας Χρήστος

48.Χαρίτου Δημήτριος                                          

49.Μακρής Αθανάσιος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ

Διαβάστηκε 1163 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 08:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Aπόφαση 178η 2011 Aπόφαση 176η »

Αναζήτηση Περιφερειακό Συμβούλιο

Λ. Δημοκρατίας 1
69133 Κομοτηνή
Τηλ: 2531350195 , 2531350172
mail:perifsymv@pamth.gov.gr

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή