Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 741

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 741/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ποσού των 1568 ευρώ για την οργάνωση Ημερίδας στα πλαίσια της γιορτής των βιοκαλλιεργητών που θα πραγματοποιηθεί στο Αρίστεινο Αλεξ/πολης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5999/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ιωάννης Κανελάκης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 741: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου με το υπ’ αριθμ.12907/24-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε το ποσό των 1568€ για την διοργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της γιορτής των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή του Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης. Το ανωτέρω ποσό προβλέπεται να διανεμηθεί ως εξής: τα φυλλάδια για την διαφήμιση της ημερίδας θα κοστίσουν 173€, για την δημιουργία μπουφέ (catering) στο πλαίσιο της ημερίδας θα δοθούν 740€, τα αεροπορικά εισιτήρια ειδικού Ερευνητή, Καθηγητή φυτοπαθολογίας - ομιλητή από την Κύπρο θα κοστίσουν 400€ και η διαμονή αυτού για δύο βράδια σε ξενοδοχείο της πόλης 170€, η διαμονή δεύτερου ομιλητή Γεωπόνου Εντομολόγου, Ειδικού στις Βιολογικές καλλιέργειες για ένα βράδυ σε ξενοδοχείο της πόλης υπολογίζεται στα 85€.Η επιμέρους αυτή δράση θα βαρύνει την πίστωση του έργου «Προώθηση – Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής» (Κωδ. Έργου: 111002003), του Προγράμματος Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2012.Μετά την έγκριση του παραπάνω ποσού από την Οικονομική Επιτροπή, θα ακολουθηθεί ότι προβλέπεται περί ανάληψης και έγκρισης δαπανών από την κείμενη νομοθεσία.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση ποσού των 1568 ευρώ για την οργάνωση Ημερίδας στα πλαίσια της γιορτής των βιοκαλλιεργητών που θα πραγματοποιηθεί στο Αρίστεινο Αλεξ/πολης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά και 1 λευκό)

Εγκρίνει το ποσό των 1568 ευρώ για την οργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της γιορτής των βιοκαλλιεργητών στην περιοχή του Αρίστεινου Αλεξανδρούπολης.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής μειοψήφισε ψηφίζοντας Κατά λόγω της ύπαρξης της δαπάνης δημιουργίας μπουφέ (catering) και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφισε ψηφίζοντας Λευκό γιατί το θέμα ήταν εκτός ημερησίας διάταξης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 741/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 504 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 10:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 740 2012 Απόφαση 742 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή