Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 739

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 739/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της απόφασης 316/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5999/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ιωάννης Κανελάκης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 739: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καβάλας με το υπ’ αριθμ.07/4330/25-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η Απόφαση 316/2012, της 16/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που αφορά στην συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητα Καβάλας με το σύνδεσμο Ελλήνων Βετεράνων Στίβου «ΣΕΒΑΣΙ» για την εκδήλωση «20χλμ στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», ως προς το προμηθευτή Τζουμάκη Φρειδερίκο με ΑΦΜ 099478149 και να αντικατασταθεί με την Γιαννούκου Έλενα με ΑΦΜ 082216796, λόγω θανάτου. Ως προς τα λοιπά η απόφαση αυτή ισχύει ως έχει. 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την τροποποίηση της απόφασης 316/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 Υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 316/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, της 16/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που αφορά στην συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητα Καβάλας με το σύνδεσμο Ελλήνων Βετεράνων Στίβου «ΣΕΒΑΣΙ» για την εκδήλωση «20χλμ στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», ως προς το προμηθευτή Τζουμάκη Φρειδερίκο με ΑΦΜ 099478149 και να αντικατασταθεί με την Γιαννούκου Έλενα με ΑΦΜ 082216796, λόγω θανάτου. Ως προς τα λοιπά η απόφαση αυτή ισχύει ως έχει. ΑΔΑ: Β43Ε7ΛΒ-5ΟΗ Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφισε ψηφίζοντας Λευκό γιατί το θέμα ήταν εκτός ημερησίας διάταξης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 739/2012.

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
                                                                   ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ                                                                      

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ  ΝΤΑΝΤΗ

 

 

 

Διαβάστηκε 518 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 09:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 738 2012 Απόφαση 740 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή