Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 677

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 677/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 677: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4392/21-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
2. Τον Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008) όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 85 Α/11-04-2012).
4. Το Π.Δ. 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης" (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ. 186/96 ΄΄Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης΄΄.
6. Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011 ΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011΄΄.
7. Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄
8. Την υπ’ αριθμό ΔΔ.οικ.620/15-03-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες…’’ (ΦΕΚ 485 Β’/29-03-2011).
9. Το από 08-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος
10. Το από 20-08-2012 Παράρτημα στο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος
11. Την από 21-08-2012 Γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Στεφανής Φώτιος» ως αναδόχου του έργου του θέματος με έκπτωση 51%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης «Στεφανής Φώτιος» ως αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ., με έκπτωση 51%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 677/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 676 2012 Απόφαση 678 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή