Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 678

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 678/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας» Προϋπολογισμού:180.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 678: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4560/30-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις:
(1) Του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008).
(2) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
(3) Του ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης".
(4) Της υπ’ αριθμό οικ.39/14-01-2011 Απόφαση ΄΄Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
(5) Του ΠΔ 186/96 ΄΄Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης΄΄.
(6) Της με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄.
(7) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011 ΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011΄΄.
Αφού λάβαμε υπόψη:
(1) Το από 09.07.2012 Πρακτικό διαγωνισμού και το από 18.07.2012 παράρτημα αυτού.
(2) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του επαναληπτικού διαγωνισμού..
(3) Το άρθρο 4 & 4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή ( Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε).
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται παράλληλα με την λειτουργία του κτηρίου και ως εκ τούτου θα προκύπτουν καθυστερήσεις με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση στην εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες του εγκεκριμένου προϋπολογισμού είναι τιμολογημένες σύμφωνα με τις τιμές του εμπορίου διότι δεν περιλαμβάνονται τέτοιου είδους εργασίες στα εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΕΣΤΟΥ Ε.Ε, με ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10,00%), σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε) ως ικανοποιητική για τον κύριο του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της εργοληπτικής εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΕΣΤΟΥ Ε.Ε, ως αναδόχου του έργου: «Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας» Προϋπολογισμού:180.000,00€ με ΦΠΑ, με έκπτωση 10%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 678/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 460 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 677 2012 Απόφαση 679 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή