Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 675

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 676/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΕ Ξάνθης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 676: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 75095/ΞΔΔΟ3597/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με:
α. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β. του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
γ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010
δ. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Εκ», άρθρο 5 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών της Π.Ε. Ξάνθης όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
& ΚΑΕ

AAY ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

2072.0342 &
2072.0352

6 1.596,72

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΓΩΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
(ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ)

2072.0824 8 17,00

ΔΑΠΑΝΗ HELLAS ON LINE ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 1/7/12-31/7/12
2541024075 ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

2072.0824 8 1.298,50

ΔΑΠΑΝΗ ΟΤΕ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2012 2541350100 1/7/12-
31/7/12 (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

2072.0832 10 4,00

ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ ΑΠ 23055971-01 14/12/11-28/08/12
ΕΚΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

2151.2551 332 10.086,84

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΟ
Μ.Φ.Η. "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" Ν. ΞΑΝΘΗΣ

2151.2569 333 8.000,00

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΟ
Ψ.Κ.Β.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

2191.0824 11 1.110,50 ΟΤΕ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1/6/12-31/7/12
2191.1699 299 319,98

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

2192.0824 14 78,00

ΔΑΠΑΝΗ ΟΤΕ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2541022860 8/6/12 -
7/8/12 ΓΡ ΔΔΕ

2192.1111 280 324,72

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

2291.0711 262 23,37

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛ.
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΥΛ.- ΑΥΓΟΥΣΤ. 2012

2291.0711 167 36,93

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΑΛ.
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

2291.1699 327 165,14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

2311.0711 251 514,80

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-
2012

2351.1699 292 59,68

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΩΝ & ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΝΑΫΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ

2351.1723 311 24,99

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ (ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 23.661,17

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 676/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 553 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 674 2012 Απόφαση 676 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή