Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 674

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 674/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το από 3/9/2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50 ΕΚ», σας αποστέλλουμε προς έγκριση τις δαπάνες της ΠΑΜΘ και των Δ/νσεων της ΠΕ Ροδόπης όπως παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Οι παραπάνω δαπάνες εγκρίνονται ως το ανώτερο ποσό που μπορεί να πληρωθεί. Ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ισχύει το ποσό που προκύπτει μετά την έρευνα αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία που υλοποιεί τη δαπάνη.
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΗΜΕΡ/ΝIA ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KAE
1 30/8/2012 200,00

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΤΛ
ΣΤΙΣ 31/08/2012 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ
2012

0711
2 28/8/2012 800,00

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ
OKTΩBRIOY 2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ, ΤΟΥΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

0711
3 29/8/2012 1.650,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (320 ΩΡΕΣ) ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

0511
4 29/8/2012 2.000,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ) 14
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (318 ΩΡΩΝ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΜΘ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β
ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

0512
5 29/8/2012 2.200,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 31/08 ΕΩΣ 02/09/2012

0844
6 28/8/2012 2.800,00

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΑΠΌ
ΤΙΣ 31/08/2012 ΕΩΣ 02/09/2012

0844
7 27/8/2012 3.000,00

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΒΙΝΤΕΟΚΑΛΥΨΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΑΝ ΤΕΠΕ ΟΡΓΑΝΗΣ
ΣΤΙΣ 31/08 ΕΩΣ 02/09/2012

0844
8 29/8/2012 3.000,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (600 ΩΡΩΝ) ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012

0511
9 27/8/2012 3.843,13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΣΦΑΓΗΣ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΝΩΤΙΩΝ
ΑΙΓ/ΤΩΝ-ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

0843
10 553,50 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Αφοί Δαφνοτίδη) 0861
11 172,20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Τζαμπαζλής) 0861
12 1.228,94 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Αφοί Δαφνοτίδη) 1321
13 854,01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Τζαμπαζλής) 1321
14 984,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΙΚΑ (Γεωργάκης Γρηγόριος) 1311
15 382,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1311
16 2.305,87 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1511
17 580,80 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 0869
18 809,00

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ 01/06/2012 ΕΩΣ 31/07/2012

0824
19 23/8/2012 743,58

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2 ΥΠ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΛ

0711
20 24/7/2012 2.209,63

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΒ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ SERVER ROOM ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΥ

1311
21 10/8/2012 242,42

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

0716
22 26/6/2012 112,00

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. 38 ΥΠΑΛ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2012, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

0711
23 26/6/2012 1.240,38

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. 15 ΥΠΑΛ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2012, ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.

0711
24 30/8/2012 4.908,22

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ 38 ΥΠ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

0711
25 29/8/2012 155,56

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ & ΗΜ. ΑΠΟΖ. 11 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2012 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΜΑΝΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

5329
26 29/8/2012 324,78

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜ. ΑΠΟΖ. 11 ΥΠΑΛ. ΤΟΥ ΤΜΗΜ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΜΑΝΤΙΣΜΩΝ ΚΤΛ.

5329
27 29/8/2012 131,34

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜ. ΑΠΟΖ. 11 ΥΠΑΛ. ΤΟΥ ΤΜΗΜ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2012 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΜΑΝΤΙΣΜΩΝ ΚΤΛ.

5329
28 13/8/2012 297,47

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

0716
29 28/8/2012 303,66

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Σ.
& ΣΟ

0711
30 28/8/2012 303,66

ΟΔΟΙΠ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΗΜ. ΑΠΟΖ. 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΗ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Σ. & ΣΟ

0711
31 176,00

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΤΗΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΌ 23/5/2012 ΕΩΣ 15/03/2012

0716

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 447 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 673 2012 Απόφαση 675 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή