Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 659

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 659/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για ένα (1) έτος.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 03/οικ.3749/4-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Καβάλας λήγει στις 30/9/2012. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 4071/2012 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω σχετικού όπως: «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και του ότι η διαδικασία του διαγωνισμού είναι χρονοβόρα, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 3072.0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 3072.0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 659/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 658 2012 Απόφαση 660 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή