Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 660

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 660/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής Καβάλας εκδηλώσεων στις 15 Σεπτεμβρίου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 660: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 07/3639/4-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Καβάλας πρόκειται να διοργανώσει το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι του με σκοπό τη διασκέδαση των κατοίκων της περιοχής . Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη δασάκι της Παναγούδας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Το γεγονός αυτό σίγουρα θα τονώσει τη ζωή και την κίνηση της πόλης μας. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής Καβάλας, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση μέρους του κόστους της διοργάνωσης με α) την κάλυψη των εκτυπώσεων αφισών με το ποσό των 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Ευαγγελίδη Βαγγέλη με ΑΦΜ 075500013 β) την κάλυψη επιγραφών πανό με το ποσό των 120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Μέτσικα Πάρη, με ΑΦΜ 025611800 γ) την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το ποσό των 500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την επιχείρηση Θασίτης Χρήστος , με ΑΦΜ 079724779 σύνολο 820 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής Καβάλας εκδηλώσεων στις 15 Σεπτεμβρίου και την κάλυψη δαπάνης ποσού 820€ που αφορούν: α) την κάλυψη των εκτυπώσεων αφισών με το ποσό των 200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Ευαγγελίδη Βαγγέλη με ΑΦΜ 075500013 β) την κάλυψη επιγραφών πανό με το ποσό των 120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Μέτσικα Πάρη, με ΑΦΜ 025611800 και γ) την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το ποσό των 500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την επιχείρηση Θασίτης Χρήστος , με ΑΦΜ 079724779, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 660/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 659 2012 Απόφαση 661 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή