Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 651

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 651/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση πιτροπής διαγωνισμού για την  δημοπράτηση του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας» προϋπολογισμού: 230.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,  9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 651: Εισηγούμενη το τριακοστοόγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε.Καβάλας με το υπ’ αριθμ.02/4063οικ./31-7-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 231/02-07-2012 (πρακτικό 11/2012)  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, με προϋπολογισμό 230.000,00€ και κωδικό έργου 122002046.Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες  τελικής διαγράμμιση (αναδιαγράμμιση) του οδικού δικτύου της περιφερειακής ενότητας Καβάλας (ηπειρ. Καβάλα & Θάσος), συνολικού εμβαδού 18.500 τετραγωνικών  μέτρων με προτεραιότητα  που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία (κόμβοι, άξονες, οριογραμμές κ.τ.λ.). Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε.  Καβάλας, με  υλικό διαγράμμισης υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας και με εξασφάλιση της επάρκειάς της καθ’ όλο το διάστημα εγγύησης με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Στο αντικείμενο των  εργασιών  συμπεριλαμβάνονται η διαγράμμιση των οριογραμμών, των διακεκομμένων γραμμών καθοδήγησης, των οριογραμμών και διακεκομμένων γραμμών των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης και  επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών αποκλεισμού, των διαγραμμίσεων των κόμβων και των  κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη διαγράμμιση. Οι παραπάνω εργασίες θα  ατασκευασθούν σε χρονικό διάστημα τριακόσια εξήντα (360) ημερών και μέσα στα όρια της εγκεκριμένης πίστωσης για τον σκοπό αυτό. Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης  εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/3375/26-07 – 2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.Κατόπιν των ανωτέρω και  προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του  έργου του θέματος, 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

α) την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτησης του έργου και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη  που  κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Τακτικά μέλη: 1. Ηλίας Κακογεωργίου  Μηχ. Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας, ως πρόεδρος, 2. Αθανασία Γανίτη Πολ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καβάλας, και 3. Παναγιώτα Ξανθού Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. ΠΕ. Καβάλας, ως  μέλη.  Αναπληρωματικά μέλη: 1. Ιωάννης Μερτζανίδης Γεωλόγος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, 2. Βασίλης Γυρίκης Πολ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και 3. Χρήστος Πρεμέτης Εργοδηγός ΤΕ της  Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.  Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του   Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει α)το σχέδιο διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Διαγράμμιση Οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας» προϋπολογισμού: 230.000,00€ με ΦΠΑ με τις εξής διορθώσεις:  Διόρθωση στη σελ.  1 σβήσιμο του «η 1η ».   Παρ. 4.1 «στ» σβήσιμο «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Διαγραφή παρ. 24.1 περ. 5 «περί ονομαστικοποίησης μετοχών»   Να προσδιοριστεί στην παρ. 24.1 με  ποιο σύστημα θα υποβληθούν προσφορές. β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Τακτικά μέλη:  1. Ηλίας Κακογεωργίου Μηχ. Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. ΠΕ  Καβάλας, ως πρόεδρος, 2. Αθανασία Γανίτη Πολ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καβάλας, και  3. Παναγιώτα Ξανθού Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. ΠΕ. Καβάλας, ως μέλη. Αναπληρωματικά μέλη:  
1. Ιωάννης Μερτζανίδης Γεωλόγος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,
2. Βασίλης Γυρίκης Πολ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και
3. Χρήστος Πρεμέτης Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 651/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 437 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 650 2012 Απόφαση 652 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή