Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 652

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 652/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων  δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό και έγκριση σύναψης σύμβασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου Λιμενάρια – Πευκάρι». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,  9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 652: Εισηγούμενη το τριακοστοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της  Π.Ε.Καβάλας με το υπ’ αριθμ.02/4164./8-8-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:  Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις των Ν.3669/08, ΄΄Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων  Έργων(ΦΕΚ Α 116/18-6- 2008)΄΄. παράγραφο 2 του άρθρου 26 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ όπως ισχύει  σήμερα. 3. Το Π.Δ 144/10 ΄΄Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης΄΄. 4. Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και   υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011. 5. Την με αριθμ. 417/21-6-2012 (21/2012 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού. 6. Το με αριθ. 02/3951/26-07-2012 έγγραφο της Δ./νσης Τεχνικών Έργων, με το οποίο ζητείται να  προσκομισθούν εκ νέου, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο  διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επί πλέον δε, πιστοποιητικό περί μη  κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε). 7. Την από 06-08-2012 αίτηση υποβολής των παραπάνω  δικαιολογητικών του αναδόχου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  Και επειδή  Μετά την υποβολή και έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο  του άρθρου  26 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε) σε συνδυασμό με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου του θέματος, διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου Λιμενάρια-Πευκάρι» με την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση “ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ” με  έκπτωση (4,0%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176  και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίου Λιμενάρια-Πευκάρι» με την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση “ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”  με έκπτωση (4,0%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 652/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 517 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 651 2012 Απόφαση 653 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή