Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 648

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 648/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση επιστροφής αδιάθετων πιστώσεων  ποσού 14.336,29€ που αφορά αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου και Ποταμιάς Θάσου, υπέρ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012  έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 648: Εισηγούμενη το τριακοστοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας με το υπ΄αριθμ. 03/2855/27-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών  της επιτροπής τα εξής. Εχοντας υπόψη:  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 95 παρ 1α και 94 παρ 3 Β του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) που αφορούν στη  μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων στους Δήμους από 1η Ιανουαρίου 2011. 2. Το αρ.σικ.03/2543/01-06-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το   Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.  3. Το αρ. ΠΙβ/Γ.Π. 58667/14-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας  Οικογένειας, περί επιστροφής αδιάθετων πιστώσεων  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση επιστροφής ποσού 14.336,29 ΕΥΡΩ, που τηρείται στον λογαριασμό ΟΚ 8301722460005246052992831 της Τράπεζας Πειραιώς, προερχόμενο από επιχορηγήσεις προς την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των  Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου και Ποταμιάς Θάσου, υπέρ του Υπουργείου  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Φ.Μ. 099017070 Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Εγκρίνει την επιστροφή αδιάθετων πιστώσεων ποσού 14.336,29€ που τηρείται στον λογαριασμό ΟΚ 8301722460005246052992831 της Τράπεζας Πειραιώς, προερχόμενο από επιχορηγήσεις προς  την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου και Ποταμιάς Θάσου, υπέρ του  Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Φ.Μ. 099017070 Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών).  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 648/2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 397 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 647 2012 Απόφαση 649 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή