Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 649

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 649/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης και έγκριση  αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν.  Καβάλας» Προϋπολογισμού: 800.000,00€ με  ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη   πρόσκληση του προέδρου αυτής,που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 649: Εισηγούμενη το τριακοστοέκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της   Π.Ε. Καβάλας με το υπ΄αριθμ. 02/4152/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής. Εχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
2. Τον Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008) όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική Αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 85 Α/11-04-2012).
4. Το Π.Δ. 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης" (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ. 186/96 ΄΄Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης΄΄.
6. Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011 ΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011΄΄.
7. Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄
8. Την υπ’ αριθμό ΔΔ.οικ.620/15-03-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες…’’ (ΦΕΚ 485 Β’/29-03-2011).
9. Το από 02-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν επτά προσφορές και μετά τον έλεγχο όλων των οικονομικών προσφορών έγινε ο πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας
α/α Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης Μέση Εκπτωση επί της %
2. Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ 46%
6. ΜΠΟΝΟΣ Α.Τ.Ε ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 09%
4 ΜΑΚ Α.Ε . ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ 06%
3. ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 09%
7. ΝΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε ΔΕΚΑΟΚΤΩ

10. Την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ
11. Την από 08-08-2012 γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος

 

 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

1. την απόρριψη της ένστασης αναφορικά με το πρώτο σκέλος αυτής (σχετικά με την επιχείρηση της Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ) και την αποδοχή της αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της  (σχετικά με με την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 
2. Την έγκριση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων στο Ν.Καβάλας» με μειοδότη την  εργοληπτική επιχείρηση Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε και μέση τεκμαρτή έκπτωση Τριάντα Εννέα και Σαράντα Έξι (39,46%) σύμφωνα και με τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων, η  οποία κρίνεται ως συμφέρουσα. 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το  άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Απορρίπτει την ένσταση αναφορικά με το πρώτο σκέλος αυτής (σχετικά με την επιχείρηση της Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ) και την αποδοχή της αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της (σχετικά  με με την εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ). 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων στο Ν.Καβάλας» με μειοδότη την εργοληπτική  επιχείρηση Μ-Σ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε και μέση τεκμαρτή έκπτωση Τριάντα Εννέα και Σαράντα Έξι (39,46%) σύμφωνα και με τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 585 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 648 2012 Απόφαση 650 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή