Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 216

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 216/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Τακτική Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 216: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 26604/Ξ-ΔΤΕ-1577/5 -4 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής το από 27-3-2012 Πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης: υποβολή προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Σύμφωνα με το πιο πάνω Πρακτικό μετά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτές και τις 4 προσφορές και κατάρτισε πίνακα των Διαγωνιζομένων, με σειρά μειοδοσίας ως
εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ ΕΚΠΤΩΣΗ %
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 308.000,00
ΚΟΜΒΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 311.500,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 311.500,00
ΕΚΜΕΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 315.000,00

 Στις 2-04-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ., συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι, μέσα στην νόμιμη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του Διαγωνισμού της 27-03-2012. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε το πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο 1ος μειοδότης, αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών και Φ.Π.Α.: 308.000,00€ και με μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%). Κατόπιν τούτων, η Υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών και Φ.Π.Α.: 308.000,00€ και με μέση τεκμαρτή έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%), ως αναδόχου του έργου του θέματος. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά)


Εγκρίνει το Πρακτικό διαγωνισμού του έργου «Τακτική Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011» και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, με προσφορά 308.000,00€ με ΦΠΑ, και με μέση έκπτωση 12%, ως αναδόχου του έργου: «Τακτική Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011» προϋπολογισμού: 350.000,00 € με ΦΠΑ. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Κατά αναφέροντας ότι «η δοθείσα έκπτωση δεν είναι επαρκής». ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-Ρ4Θ
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 216/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 390 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 14:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 215 2012 Απόφαση 217 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή