Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 217

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 217/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της περίληψης διακήρυξης γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Αντικατάσταση καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων του Διοικητηρίου και συντήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 217:Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 26375/Ξ-ΔΤΕ-1561/5-4-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» 3. 3. Την αρ. πρωτ. 62966/Ξ-ΔΤΕ-2621/14-102011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου, που αφορά στην αντικατάσταση φθαρμένων και παλαιών καλωδιώσεων, τα οποία παρουσιάζουν βραχυκυκλώματα και δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του κτηρίου που στεγάζεται η Π.Ε Ξάνθης. 4. Το σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης 5. Το με αριθμ. πρωτ. 8370/Ξ-ΔΤΕ-511/7-2-2012 πρακτικό κλήρωσης των μελών διενέργειας του
διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η κάτωθι : Α. Κολώνιας Αγγελος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρος Β. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
. Νικολαιδου Στυλιανή Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με Ε΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος και αναπληρωματικά μέλη: Α. Σαγιόγλου Λεονώρα , Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης Β. Παπαλεξίου Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Γ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Γ. Πούλκος Κων/νος Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού την κ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ξάνθης με αναπληρώτρια την κ Τάσιου Μαρία διοικητικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτή δημοπρασία βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων. β) Την έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων. γ) Την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 7-2-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

1. Εγκρίνει για το έργο:«Αντικατάσταση καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων του Διοικητηρίου και συντήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού: 24.000,00 € με Φ.Π.Α.: ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-60Σ α) Ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης την ανοιχτή δημοπρασία βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων β)Την συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και 2. Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 7-2-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από τους: 1. Κολώνια Αγγελο Αρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρο 2. Γαβριηλίδη Θεμιστοκλή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 3. Νικολαιδου Στυλιανή Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε με Ε΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος και αναπληρωματικά μέλη: 1. Σαγιόγλου Λεονώρα , Πολιτικό Μηχανικό με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης 2. Παπαλεξίου Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε με Γ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ 3. Πούλκο Κων/νο Ηλ/γο Μηχανικό Τ.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Επίσης εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού την κ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ξάνθης με αναπληρώτρια την κ Τάσιου Μαρία διοικητικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 217 / 2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 298 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 14:10
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 216 2012 Απόφαση 218 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή