Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 176

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 176/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού και την  ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού: 150.000,00€ . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3)  Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος.Απόντες  ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 176 :  Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/1330/19-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα  εξής: Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008).
2) Το Ν.3582/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3) Το ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. – Θράκης".
4) Την υπ’ αριθμό οικ.39/14-01-2011 Απόφαση "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
5) Το ΠΔ 186/96 "Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης".
6) Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.& Θράκης "Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας".
7) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011".
8) Το από 12-03-2012 Πρακτικό διαγωνισμού και το από 19-03-2012 παράρτημα αυτού.
9) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισμού.
10) Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ). Στο από 12-3-2012 συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού έκανε δεκτές και τις 5 προσφορές και προτείνεται  η ανάθεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δώδεκα επί τοις εκατό (12,00%) σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης δώδεκα επί τοις εκατό (12,00%) σύμφωνα με τα άρθρα  26 και 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), ως αναδόχου του έργου του θέματος. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με έκπτωση 12,00%, ως αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών  οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού: 150.000,00€ . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 176/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 358 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 11:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 175 2012 Απόφαση 177 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή