Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 177

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 177/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης με τίτλο:  «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στα πλαίσια του έργου: «Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/MONITOR II». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος.   Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ  177: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμητίδου υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 999/21-3- 2012  έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 22Α’/22-02-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3481/2006. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚης Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και  Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την  30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αρ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. – Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
7. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο « Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/MONITOR II » Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Southeast (SEE).
8. Την υπ’ αριθ. 19576/1320/12-4-2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. περί ορισμού του Περιφερειακού Ταμείου ανάπτυξης Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης ως φορέα υλοποίησης
του έργου με τίτλο «Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/MONITOR II» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Southeast (SEE).
9. Την απόφαση περί αποδοχής της υλοποίησης του έργου «Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/MONITOR II» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Southeast (SEE), της αριθ. 180-12-4-2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΑΜΘ. 10. Την αρ. πρωτ. οικ. 55926/4316/30-9-2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη  του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου του έργου του θέματος.
11. Την αρ. πρωτ. 61659/4858/1-11-2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού της ανάδειξης του Τεχνικού  Συμβούλου του έργου του θέματος.
12. Την αρ. πρωτ. οικ. 63869/5035/9-11-2010 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη του Τεχνικού Συμβούλου στα  πλαίσια του έργου του θέματος στο Μελετητικό Γραφείο «Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13. Το από 22-11-2010 υπογραφέν ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του έργου του θέματος με δαπάνη 88.292,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 
14. Ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών (εργασιών), που κατά το είδος ή το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική  σύμβαση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.
15. Ότι καταρτίστηκε Συγκριτικός Πίνακας κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.
16. Ότι σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Σ.Π. η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου του έργου του θέματος ανέρχεται σε 162.900,00 € (με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση  54.300,00 € (με Φ.Π.Α.) από την προεκτιμηθείσα δαπάνη της σύμβασης, ήτοι υπέρβαση 50%.
17. Ότι ο υπό έγκριση 1ος Σ.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις περί μελετών και με σκοπό να περιλάβει την επιμήκυνση του χρόνου  παροχής Υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου όπως προέκυψαν από τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
18. Την από 14-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και την αρ. 5/14-3- 2012 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η υπηρεσία:

 

  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση του 1ου Σ.Π. συνολικής δαπάνης 162.900,00 € (με Φ.Π.Α.) δηλαδή με υπέρβαση 54.300,00€ (με Φ.Π.Α.) από την προεκτιμηθείσα δαπάνη της σύμβασης και την υπογραφή  συμπληρωματικής σύμβασης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον 1ο Σ.Π. της μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στα πλαίσια του έργου: «Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/MONITOR II», συνολικής  δαπάνης 162.900,00 € (με Φ.Π.Α.) δηλαδή με υπέρβαση 54.300,00€ (με Φ.Π.Α.) από την προεκτιμηθείσα δαπάνη της σύμβασης και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 177/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 362 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 11:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 176 2012 Απόφαση 178 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή