Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 171

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 171/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού NEXUS που πραγματοποιείται από 29/3/12 έως 1/04/12 στην Αθήνα.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 171: Εισηγούμενη το τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού με το υπ’ αριθμ. 102/14-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα των Φορέων Διαχείρισης, (Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου- Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς –Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. και Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης) προς την Επιτροπή Πολιτισμού –Τουρισμού για την συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην έκθεση NEXUS, αποφασίστηκε ομόφωνα κατά την 3η τακτική συνεδρίαση της στη 10.2.2012 η συμμετοχή της Περιφέρειας στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού NEXUS, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο εκθεσιακό του ΜΕC, από τις 29 Μαρτίου έως τις 1 Απριλίου 2012. Πρόκειται για την μοναδική έκθεση τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον Εναλλακτικό Τουρισμό, που διοργανώνεται στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και της ΗΑΤΤΑ. Η Περιφέρεια προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της συμμετοχής της λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον για την παρουσία των εμπλεκομένων φορέων, προτίθεται να προβεί στην ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 56 τ.μ. από την διοργανώτρια εταιρεία “EUROPEAN EXPO” συνολικού κόστους 3.936,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (με έκπτωση 20%) και στην κατασκευή περιπτέρου από τον επίσημη κατασκευαστική εταιρεία της διοργάνωσης “EXPOSYSTEM” συνολικού κόστους 7.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κρίνοντας την σημαντικότητα της συμμετοχής για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την κάλυψη δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 11.036,00 Ευρώ, σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844
οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα :
a) από την εταιρεία “EUROPEAN EXPO” ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 56 τ.μ. συνολικού κόστους
3.936,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
b) από την κατασκευαστική εταιρεία της διοργάνωσης “EXPOSYSTEM” κατασκευή περιπτέρου
συνολικού κόστους 7.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 1η Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού NEXUS που πραγματοποιείται από 29/3/12 έως 1/04/12 στην Αθήνα και συγκεκριμένα την κάλυψη δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 11.036,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 171/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 341 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 170 2012 Απόφαση 172 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή