Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 133

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 133/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας  περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6  Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)   Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απών ήταν: ο κ.κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα  άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 133: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. , με το υπ’ αριθμ. 720 /29- 2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.  60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με  το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του  άρθρου 186 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Ότι η  σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 26-8-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 26-1-2012. 7. Την από 11-1-2012  αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 26-6-2012, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή.Και επειδή Ευσταθούν οι  λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ξία για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι: α) Λόγω μικρής μετακίνησης του οικοπέδου (με αλληλεπικάλυψη αρχική και παλιάς θέσης), κατέστη αναγκαία η  έναρξη διαδικασίας επαναχαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Σουφλίου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29-12-2011 με το έγγραφο 25087/29-12-2011 του Δασαρχείου Σουφλίου, και β) Λόγω κακών  καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετό κ.λ.π.). Η Υπηρεσία

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-6-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ  & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-6-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 133/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 370 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 132 2012 Απόφαση 134 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή