Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 132

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 132/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1) του τρόπου επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης 2) Της διακήρυξης διαγωνισμού και της περιλήψεως διακήρυξης 3) συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου «Ρέματα  περιοχής Πολυσίτου - Σιδυνής – Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)», προϋπολογισμού 70.000,00 €. Με το Φ.Π.Α. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε  κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής  μέλος , 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απών ήταν: ο κ.κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 132: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. 14363/Ξ-ΔΤΕ-880/29-2-2012  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και  ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 2. Την αριθ. 234/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία το έργο  εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ξάνθης, ΚΑΠ-Επενδύσεις, με προϋπολογισμό 70.000,00 €. 3. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του  έργου «Ρέματα περιοχής Πολυσίτου -Σιδυνής– Σελέρου–Σουνίου (συντήρηση–κατασκευή τεχνικών)» προϋπολογισμού 70.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 77590/Ξ-ΔΤΕ-3295/5-12-2011  απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης και αφορούν: στον καθαρισμό των χειμάρρων της περιοχής Πολυσίτου – Σιδυνής - Σελέρου και Σουνίου από φερτά υλικά, μπάζα,  απορρίμματα (σκουπίδια) κλπ. όπου απαιτείται, τον καθαρισμό των τεχνικών έργων και γεφυρών από τα φερτά υλικά, αυτοφυή καλαμιές κλπ. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εργασίες συντήρησης  τεχνικών έργων σε ορισμένα σημεία που έχουν διαβρωθεί ή υποσκαφθεί τα υφιστάμενα και τέλος η επισκευή υφιστάμενων τεχνικών στα σημεία που έχουν υποστεί βλάβες.  4. Τη Διακήρυξη του  διαγωνισμού με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης. 5. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για την επιτροπή διαγωνισμού. 6. Το υπ’ αρ. 84901/ Ξ-ΔΤΕ-3649/28-12-2011 πρακτικό κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Για το έργο «Ρέματα περιοχής Πολυσίτου - Σιδυνής – Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με το Φ.Π.Α.: α) Την έγκριση του τρόπου  επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» β) Την  έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» γ)  Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και αποτελείται από τα παρακάτω  μέλη: α. Τζεϊρανάκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού β. Σαγιόγλου Λεονώρα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής  προέδρου επιτροπής διαγωνισμού γ. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού και ως αναπληρωματικά μέλη τους:  α. Τσαπνίδης  Ζαχαρίας, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης β. Καλπακτσίδου Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε. Π.Ε. στην Ξάνθης γ. Παπαδοπούλου Αθηνά, Εργοδηγός Δομικών Έργων  στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης Εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων ο οποίος παρίσταται, και γραμματέα την Τσιμηρίκα Μαρία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με αναπληρώτρια  την Τάσσου Μαρία Γραμματέα Δ.Ε. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει: α) τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Ρέματα περιοχής Πολυσίτου - Σιδυνής – Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)  «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» β)Την διακήρυξη της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» γ) Την συγκρότηση  επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μετά από κλήρωση, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και αποτελείται από τα παρακάτω  μέλη: α. Τζεϊρανάκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού  β. Σαγιόγλου Λεονώρα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής  προέδρου επιτροπής διαγωνισμού γ. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού και ως αναπληρωματικά μέλη τους: α. Τσαπνίδης  Ζαχαρίας, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης β. Καλπακτσίδου Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δ.Τ.Ε. Π.Ε. στην Ξάνθης γ. Παπαδοπούλου Αθηνά, Εργοδηγός Δομικών Έργων  την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης Εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων ο οποίος θα παρίσταται, και γραμματέα την Τσιμηρίκα Μαρία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με αναπληρώτρια   την Τάσσου Μαρία Γραμματέα Δ.Ε.Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 132/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                 
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 341 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 131 2012 Απόφαση 133 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή