Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 131

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 131/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση στις 07-3-2012 της ΠΑΜΘ  ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. μετά από αναβολή, για την αριθ. 7679/2005 αίτηση που υπέβαλλε η ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ κατά του Ν.Δ.Έβρου (στην θέση του οποίου  υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας –Θράκης /Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δυνάμει του άρθρου 283 παρ.2 εδ.3 Ν.3852/2010), για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Ι-1097/22- 9-2005 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του επαρχείου Βορείου Έβρου της Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3)  Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)  Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απών ήταν: ο κ.κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας  ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 131: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.Έβρου  με το υπ’ αριθμ. Δ.οικ 23 /23 -2 -2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη  των μελών της επιτροπής τα εξής:Συζητείται μετ’ αναβολή κατά την δικάσιμο της 7-3-2012, ενώπιον του Ε΄ τμήματος του Σ.τ.Ε. , μετά από αναβολή, η υπ’ αριθμ.κατάθεσης 7679 /2005 αίτηση  της ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ του τότε Ν.Δ. Έβρου (στη θέση του οποίου υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης /Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δυνάμει  του άρθρου 283 παρ.2 εδ.3 Ν.3852/2010), για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Ι-1097/22-9-2005 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του επαρχείου Βορείου Έβρου της  Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου. Η νομική Υπηρεσία (Οι δικηγόροι της Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης /Περιφερειακής Ενότητα Έβρου με σχέση έμμισθης εντολής):

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν ,η κ.Στάμω Πατσουρίδου ή η κ.Ελένη Αναγνώστου , την Περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας -Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 7-3-12 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμό  κατάθεσης 7679 /2005 αίτησης της ΤΙΜ Ελλας Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ του Ν.Δ. Έβρου και της υπ’ αριθμ. Ι-1097/22-9- 2005 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του  επαρχείου Βορείου Έβρου της Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου, για την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Αναθέτει στη νομική σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Στάμω Πατσουρίδου ή Ελένη Αναγνώστου να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 7-3-12 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμό  κατάθεσης 7679 /2005 αίτησης της ΤΙΜ Ελλας Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ του Ν.Δ. Έβρου και της υπ’ αριθμ. Ι-1097/22-9- 2005 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του  επαρχείου Βορείου Έβρου της Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 131/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 313 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 130 2012 Απόφαση 132 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή