Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 126

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 126/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Επαναδημοπράτησης από την ίδια Επιτροπή ιενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του υποέργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» στις 27-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1602 /1-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό)  μέλος. Απόντες ήταν: ο κ.κ. Αϊχάν Σιακήρ μέλος και Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 126: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 802 /2 -3 -2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη  των μελών της επιτροπής τα εξής: Α’ ΓΕΝΙΚΑ  Η Πράξη του έργου του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 -  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ» με Θεματική Προτεραιότητα 59 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με κωδικό ΟΠΣ 349678 και αριθμό πρωτ. 2649/Α/27-10- 2011. Για την υλοποίηση της πράξης από την Περιφέρεια ΑΜΘ έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας.  Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα  1.634.754,17»€. Η πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα : 1ο Υποέργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ προϋπολογισμού «1.460.000,00»€ με Φ.Π.Α. που αφορά την ανακαίνιση της κεντρικής Αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας,  προβλέποντας την τοποθέτηση καταλλήλων ηχοαπορροφητικών επιφανειών, νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εσωτερικά των υπαρχόντων, σκιάστρων στα παράθυρα, δημιουργία χώρου ελέγχου των ηλεκτρακουστικών εγκαταστάσεων (control room), βεστιαρίου και γραφείου και η αναβάθμιση των χώρων υγιεινής. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και  συστήματα κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού. Η μελέτη εγκρίθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2446/15-06-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 2ο Υποέργο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ προϋπολογισμού « 174.754,17» € με Φ.Π.Α. και αφορά την  προμήθεια της επίπλωσης της αίθουσας, Συνεδριακό - Μεταφραστικό και Προβολικό σύστημα. Β΄ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Έχοντας υπόψη α) την με αριθμό πρωτ. 3446/Α /01-12-2011 σύμφωνη  γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου (1) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την έγκριση της Διακήρυξης και περίληψης του υποέργου του θέματος,  β) την απόφαση με αριθμό  5/19-01-2012, του Πρακτικού με αριθμό 1/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ γ) το ότι δεν έγινε η δημοπρασία στις  28-02-2012, λόγω έλλειψης απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, διότι κατά το Ν.2690/99 (Κώδικα Διοικ. Διαδικασίας), άρθρο 14 Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία (Συλλογικών Οργάνων),  «στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Κατόπιν η υπηρεσία  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση της επανάληψη της δημοπρασίας του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στις 27-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης παρακαλούμε για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου από τους ίδιους υπαλλήλους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτης Ηρακλής, Π.Ε. Μηχανικών Η/Μ,
2. Παντελίδου Κυριακή, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Μπακάλης Κων/νος, Τ.Ε. Εργοδηγών.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδης Αναστάσιος, Π.Ε. Μηχανικών/ Πολιτικών,
2. Λιόκαλου Ειρήνη, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος, Τ.Ε. Εργοδηγών.
Τα μέλη της Επιτροπής προέκυψαν μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης  «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,  παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», σύμφωνα με το από 09-01-2012 σχετικό πρακτικό διενέργειας της κλήρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

α)Εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του υποέργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» στις 27-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. β)Εγκρίνει την επιτροπή διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτης Ηρακλής, Π.Ε. Μηχανικών Η/Μ,
2. Παντελίδου Κυριακή, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Μπακάλης Κων/νος, Τ.Ε. Εργοδηγών.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδης Αναστάσιος, Π.Ε. Μηχανικών/ Πολιτικών,
2. Λιόκαλου Ειρήνη, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος, Τ.Ε. Εργοδηγών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 126/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 446 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 125 2012 Απόφαση 127 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή