Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 119

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 119/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας με την αριθ. 451/11-2-2011 για την από 27-09-2010 αγωγή της Μπουδακίδου Σοφίας του Ευθυμίου κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)
Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119: Εισηγούμενη το δέκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με. αριθμ.πρωτ: 03/ 519/ 22-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Στις 8/2/2012, επιδόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η με αριθμό 451/2012 Κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και ορίζει δικάσιμο την 20 Μαρτίου 2012 για την αγωγή που υπέβαλλε η ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, κατοίκου Δράμας οδός Ανδριανουπόλεως 47, κατά της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, που εδρεύει στην Καβάλα. Στις 20 Μαρτίου 2012 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας θα συζητηθεί η από 27-09-2010 Αγωγή της Σοφίας Μπουδακίδου κατά της πρώην Νομαρχίας Καβάλας και νύν Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το Φ.Π.Α. από εκδοθέντα και πληρωθέντα τιμολόγια για τα έτη 2005 και 2006 τα οποία αφορούσαν εκδηλώσεις που ανάλαβε η ανωτέρω ως συντονίστρια κατόπιν αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών και των συμφωνητικών που υπογράφηκαν.Στα ανωτέρω συμφωνητικά υπήρχε ρήτρα ότι ο «Διοργανωτής» δηλαδή ο Νομάρχης Καβάλας θα απαλλασσόταν από την καταβολή Φ.Π.Α. εφόσον η απαλλαγή εγκριθεί από την Δ.Ο.Υ Δράμας.Η Δ.Ο.Υ. Δράμας όμως με δύο προσωρινές πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. (5/31-10-2007 και 6/31-10-2007) υποχρεώνει την ενάγουσα σε καταβολή Φ.Π.Α. με πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ποσού 154.825,21 Ευρώ Επειδή κρίνεται απαραίτητη η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση δικαστικής εκπροσώπησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για κάθε τυχόν δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/11-2-2011 για την από 27-09-2010 αγωγή της Μπουδακίδου Σοφίας του Ευθυμίου κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 20 Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο και σε κάθε άλλη εξωδικαστική ενέργεια.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 449 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 118 2012 Απόφαση 120 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή