Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 118

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 118/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση απευθείας ανάθεσης της συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας με ετήσιο προϋπολογισμό 9.120,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 118: Εισηγούμενη το δέκατοτρίτο θέμα ημερήσιας ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με. αριθμ.πρωτ: 03/ οικ.62/ 10-1-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπ΄όψιν:
1. Το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων ,τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών».
2. Το ΦΕΚ/1291/Β/11-08-2010 περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» ,αναπροσαρμόζετε το ποσό της απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Τον Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.».
4. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/2008 «Περί εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων κ.α.»: την υποχρέωση συντήρησης των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δημόσια κτίρια τουλάχιστον είκοσι τέσσερις φορές (24) το χρόνο καθώς και την υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/2008 «Περί εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων κ.α.»: Η συντήρηση των ανελκυστήρων σε δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται 24 φορές το χρόνο (δις μηνιαίως) καθώς και την υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δημόσια κτίρια.
Υποβλήθηκαν τρείς ( 3 ) προσφορές απο :
1) Μ.& Δ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. με τιμή συντήρησης 760,00 ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιμή συντήρησης περιλαμβάνεται πλέον και η υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δημόσια κτίρια.
2) Μ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ – Ε. ΠΕΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τιμή συντήρησης 820,00 ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιμή συντήρησης περιλαμβάνεται πλέον και η υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων.
3) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΩΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τιμή συντήρησης 830,00 ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιμή συντήρησης περιλαμβάνεται πλέον και η υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Από τις παραπάνω προσφορές καταλήξαμε στην προσφορά του Μ.& Δ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. γιατί είναι πιο συμφέρουσα. Η εταιρεία Μ.& Δ.Χασιώτης Ο.Ε. είχε αναλάβει την συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων του εξαώροφου κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο) για το έτος 2010 με τιμή 766,50 ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το έτος 2011 με τιμή 730,00 ευρώ μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές η υποχρεωτική ετήσια πιστοποίηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε δημόσια κτίρια. Ως εκ τούτου το ετήσιο ποσό της συντήρησης των τεσσάρων ανελκυστήρων του εξαώροφου κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο) καθώς και το κόστος της πιστοποίησης αυτών, διαμορφώνετε στο ποσό των 9.120,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία Μ.& Δ.Χασιώτης Ο.Ε. σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο) και το κόστος της πιστοποίησης αυτών , με προϋπολογισμό μέσα στα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης ,δηλαδή το ποσό των 9.120,00 ευρώ ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παραπάνω εργασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Καβάλας του 2012 και ειδικά τον ΚΑΕ 3072.0869 «Αμοιβές για συντήρηση κι επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαδικασία διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού αντί αυτής της διαδιακσίας της απ’ ευθείας ανάθεσης για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο) Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 118/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 395 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 117 2012 Απόφαση 119 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή