Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 114

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 114/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ανάκληση του από 28/11/2011 ασκηθέντος ένδικου μέσου κατά της με αριθμ.711/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, βάσει της από 382/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. για την έγκριση εξόφλησης των τιμολογίων της «Ν.Νικολαϊδης και Σια Ο.Ε.».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114:Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.:03/ 5133 /22-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Μετά την υπ’ αρίθμ. 382/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίνει την εξόφληση των τιμολογίων της «Ν. Νικολαΐδης και Σια» Ο.Ε. ποσού ύψους 100.403,85 ΕΥΡΩ και επειδή πρέπει να ανακληθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά της με αρίθμ. 711/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας που ασκήθηκε, μετά την υπ’ αρίθμ. 550/2011 Απόφασής σας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας εμπροθέσμως στις 28 Νοεμβρίου 2011 από την κα Αναγνώστου Ελένη. Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάκληση του από 28/11/2011 ασκηθέντος ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της 711/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της «Ν. Νικολαΐδης και Σια» Ο.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στις νομικούς συμβούλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αναγνώστου Ελένη ή Πατσουρίδου Στάμω, την παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας στις 20-11-12,μετά την υπ’ αριθμ.382/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί συμβιβασμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 114/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 113 2012 Απόφαση 115 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή