Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 76

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 76/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 76: Εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Έβρου Γεωργίας Μαυρανεζούλη – Νικολάου, ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη και ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Έβρου , ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Καβάλας ως εξής: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργίας Μαυρανεζούλη - Νικολάου 1. 24/1/2012 με επιστροφή 24/1/2012 Αθήνα – Συνάντηση με το Συμβούλιο Αρχαιοτήτων για την εξόρυξη χρυσού στο Πέραμα και συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας για το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη 1. 10/2/2012 με επιστροφή 12/2/2012 Αθήνα – Επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετοχή στην εκδήλωση του Συνδέσμου Ξανθιωτών & Φίλων της Ξάνθης «Οι Ταξιάρχαι». Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά 1. 8/2/2012 με επιστροφή 9/2/2012 Αθήνα – Συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την επικύρωση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας JESSICA. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 76/2012. 

                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 335 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 75 2012 Απόφαση 77 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή