Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 75

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 75/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην τουριστική έκθεση «INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 2012» από τις 23 – 26 Φεβρουαρίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 75 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 379/27-1-2012 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Κατόπιν αποφάσεων της επιτροπής Πολιτισμού – Τουρισμού της Π.Α.Μ.Θ. επί της εισήγησης της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού – Τουρισμού και σε συνέχεια αποφάσεων σχετικής, καθορίστηκε η αναγκαιότητα ενεργοποίησης των αναγκαίων διαδικασιών προκειμένου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης να συμμετάσχει στην έκθεση θέματος. Η διεθνής τουριστική έκθεση INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 2012, 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας είναι μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις της Βαλκανικής αγοράς και αποτελεί παραδοσιακά, τόπο συνάντησης σημαντικών προμηθευτών και αγοραστών τουριστικών υπηρεσιών. Η Π.Α.Μ.Θ. επί σειρά ετών και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, αποτελεί τουριστικό προορισμό των Σέρβων επισκεπτών που προτιμούν να επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους εδώ. Το κόστος της συμμετοχής της Π.Α.Μ.Θ. με το εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, υπολογίζεται να ανέρθει στις 2.700,00 €, ενώ το συνολικό κόστος υπολογίζεται να φτάσει τις 7.000 € κ.ε. Βάση των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. επί του συνολικού προϋπολογισμού τις παραπάνω έκθεσης με το ποσό των 7.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3351 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην τουριστική έκθεση «INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM 2012» από τις 23 – 26 Φεβρουαρίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας και την κάλυψη δαπάνης ποσού 7.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας  Ε.Φ.3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 75/2012. 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 324 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 74 2012 Απόφαση 76 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή