Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 65

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 65/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 4334/2009 αίτησης ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου που αφορά στην απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 65 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 18/31-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στις 2 Μαρτίου 2012 συζητείται ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (μετά από παραπομπή από το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ) η με αριθμό κατάθεσης 4334/2009 αίτηση ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου του Προδρόμου, κατοίκου Ξάνθης, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1747/14-4-2009 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, με την οποία απορρίφθηκε η από 8-4-2009 αίτησή της για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ξάνθης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης και Οικονομικών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης με τη με αριθμό 39/23-3-2010 απόφασή της ανέθεσε στο νομικό σύμβουλο του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) και να εκπροσωπήσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης. Επί της παραπάνω αίτησης ακύρωσης εκδόθηκε η με αριθμό 2534/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), η οποία παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με ημερομηνία δικασίμου 2-3-2012. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ.2 του Ν.3852/2010 στη θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης, ως διαδίκου στην παραπάνω δίκη, υπεισέρχεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεχίζει την παρούσα εκκρεμή δίκη, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.3852/2010 στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 4334/2009 αίτησης ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου του Προδρόμου, κατοίκου Ξάνθης, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1747/14-4-2009 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης κατά τη δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά) 

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 4334/2009 αίτησης ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου του Προδρόμου, κατοίκου Ξάνθης, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1747/14-4-2009 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης κατά τη δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 65/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 375 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 64 2012 Απόφαση 66 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή