Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 58

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 58/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών διατροφής για Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 58 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ με το από 7-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με σχετικά του έγγραφα προς τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μας γνωστοποίησε ότι για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών του σταθμών σε είδη διατροφής, σε Ξάνθη και  Κομοτηνή, απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και μας ζητά να του γνωρίσουμε εάν θα χορηγηθεί εξουσιοδότηση προκειμένου να προχωρήσει ο ίδιος στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην προμήθεια ειδών διατροφής για την περίοδο 2012 ή θα υλοποιήσουν οι αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες τους εν λόγω διαγωνισμούς. Με αφορμή τα ανωτέρω έγγραφα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχοντας υπόψη: 1) την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/97) η οποία ορίζει ότι «Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του Π.Δ 173/90 (ΦΕΚ 62/Α) και του Ν. 2286/1995 2) Το άρθρο 40 του Π.Δ 173/1990 σύμφωνα με το οποίο «Για τις ανάγκες σε τρόφιμα των ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι Νομαρχιακές υπηρεσίες Εμπορίου προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την ανάδειξη προμηθευτών των ειδών αυτών, με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους, για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα , ενός έτους. 3) Το γεγονός ότι τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως τα ως άνω αναφερόμενα Ξάνθης και Ροδόπης, μετά την εφαρμογή του ν.3852/2010 δεν ασχολούνται με θέματα προμηθειών λόγω της ύπαρξης αντίστοιχων τμημάτων άλλης Διεύθυνσης που διεξάγουν τις προμήθειες για τις Περιφερειακές Ενότητες. 4) Την υποστελέχωση των ανωτέρω Τμημάτων σε συνάρτηση με τον εργασιακό φόρτο που θα προκαλέσει η διεξαγωγή των εν λόγω διαγωνισμών. 5) Την παράγραφο γ του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία «Η οικονομικής Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημοσίους υπαλλήλους, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξουσιοδότηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας αλλά και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. γενικότερα, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμήθειας τροφίμων, από τις δικές τους Υπηρεσίες για το έτος 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)

Εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας αλλά και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. γενικότερα, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμήθειας τροφίμων, από τις δικές τους Υπηρεσίες για το έτος 2012. Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 58/2012. 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 57 2012 Απόφαση 59 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή